LG R200, RB200 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, phần mềm


LG R200 Máy tính xách tay

Tải về LG R200 / RB200 SideShow Máy ​​tính xách tay Windows XP, Vista và phần mềm.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Realtek Sound Driver Ver 5.10.0.5433
Windows XP
2007-06-29
89MB
XNOTE Realtek SRS SurroundXT driver Ver 4.00.0300
Windows XP
2007-06-27
939KB
XNOTE Realtek Sound / SRS driver Ver 6.0.1.5406
windows Vista
2007-06-08
16MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Intel Matrix Storage Manager (SATA AHCI Controller) điều khiển
Windows XP, Windows Vista
2007-06-27
20MB
XNOTE Intel Chipset Driver Ver 8.2.0.1014
Windows XP
2007-06-27
1MB
XNOTE Intel Chipset Driver Ver 8.3.0.1013
windows Vista
2007-05-15
2MB
XNOTE Intel Turbo Memory driver Ver 1.0.0.1082
windows Vista
2007-05-15
21MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE ATI Video Driver Ver 8.491.0.0
windows Vista
2008-06-25
98MB
XNOTE ATI driver Ver 8.475.0.0
windows Vista
2008-05-13
97MB
XNOTE ATI Video Driver Ver 8.454.0.0
Windows XP
2008-04-24
83MB
XNOTE ATI driver Ver 8.433.0.0
windows Vista
2008-01-14
95MB
XNOTE ATI driver Ver 8.413.3.0
windows Vista
2007-10-31
93MB
XNOTE ATI driver Ver 8.403.0.0
windows Vista
2007-10-04
93MB
XNOTE ATI driver Ver 8.403.0.0
Windows XP
2007-10-02
81MB
XNOTE ATI driver Ver 8.373.0.0
Windows XP
2007-06-29
74MB
XNOTE ATI driver Ver 8.371.0.0
windows Vista
2007-06-08
90MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển XNOTE IVT BlueSoleil Bluetooth Ver 5.4.240.1
Windows XP, Windows Vista
2009-01-07
78MB
Trình điều khiển IVT BlueSoleil Bluetooth Ver 3.2.
windows Vista
2007-08-07
46MB
Trình điều khiển IVT BlueSoleil Bluetooth Ver 2.6.0.9
Windows XP
2007-08-07
25MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Intel Wireless ABG / AGN driver Ver 11.5.0.34
Windows XP, Windows Vista
2008-01-15
190MB
XNOTE Intel Next-Gen Wireless AGN driver Ver 11.1.0.100
Windows XP
2007-06-27
6MB
XNOTE Intel Next-Gen Wireless LAN AGN driver Ver 11.1.0.0100
windows Vista
2007-05-15
4MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển XNOTE Onboard Agere Systems LAN
Windows XP
2007-06-29
2MB
Trình điều khiển XNOTE Onboard Agere Systems LAN
windows Vista
2007-06-08
364KB
modem
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Agere Systems Modem Driver Ver 2.1.72
Windows XP
2007-06-27
759KB
XNOTE Agere Systems Modem Driver Ver 2.1.74.0
windows Vista
2007-06-08
734KB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE TouchPad driver Ver 9.1.2.0
Windows XP
2007-06-27
5MB
XNOTE TouchPad driver Ver 9.1.16.0
windows Vista
2007-05-15
11MB
Pin
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Pin Miser Ver 5.0007.0919.01
windows Vista
2008-01-22
3MB
XNOTE Pin Miser Ver 4.0107.0223.01
Windows XP
2007-06-27
2MB
PCMCIA
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE TI CardBus Controller Driver Ver 2.0.0.8
Windows XP
2007-10-24
5MB
XNOTE TI CardBus & FlashMedia Controller Driver
windows Vista
2007-09-05
5MB
XNOTE TI CardBus & FlashMedia Controller Driver
Windows XP
2007-06-27
6MB
XNOTE TI CardBus & FlashMedia Controller Driver
windows Vista
2007-05-15
4MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE / XPION LG Magnifier Ver 1.3508.0228.01
Windows XP
2008-03-11
2MB
XNOTE / XPION LG Magnifier Ver 2.3208.0102.01
windows Vista
2008-03-11
2MB
XNOTE OSD (On Screen Display) Ver 1.5007.0808.01
Windows XP
2007-10-04
2MB
XNOTE LG Status Chỉ Ver 1.0707.0806.01
Windows XP
2007-08-16
1MB
XNOTE LG Chương trình Cập nhật thông minh
Windows XP
2007-06-29
14MB
XNOTE OSD (On Screen Display) Ver 1.0507.0410.01
Windows XP
2007-06-27
2MB
XNOTE LG Status Chỉ Ver 1.0607.0326.01
Windows XP
2007-06-27
1MB
XNOTE IP hành Ver 3.0107.0216.01
Windows XP
2007-06-25
6MB
XNOTE LG Chương trình Cập nhật thông minh
windows Vista
2007-06-08
14MB
XNOTE OSD (On Screen Display) Ver 2.0507.0410.01
windows Vista
2007-05-15
1MB