LG R310 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, phần mềm


LG R310 Máy tính xách tay

Tải về LG XNOTE R310 máy tính xách tay Windows XP, trình điều khiển Windows Vista, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Sound / SRS Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 6.0.1.5689)
windows Vista
08 / 18 / 2009
30,724K
Realtek Sound Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 5.10.0.5704)
Windows XP
08 / 18 / 2009
33,377K
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Chipset Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 9.0.0.1009)
Windows XP, Windows Vista
08 / 18 / 2009
2,235K
Intel Turbo Memory Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 1.7.0.1029)
windows Vista
08 / 18 / 2009
25,735K
Intel Matrix Storage Manager (SATA AHCI Controller) điều khiển
Windows XP
08 / 18 / 2009
282K
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
ATI Video Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 8.510.0.0)
Windows XP
08 / 18 / 2009
173,299K
ATI Video Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 8.510.0.0)
windows Vista
08 / 18 / 2009
117,694K
intel GMA Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 7.15.10.1518)
windows Vista
08 / 18 / 2009
19,703K
intel GMA Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 6.14.10.4977)
Windows XP
08 / 18 / 2009
20,568K
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Driver WIDCOMM Bluetooth cho LG Máy tính xách tay (Ver 5.2.0.500)
windows Vista
08 / 14 / 2009
58,629K
Trình điều khiển IVT BlueSoleil Bluetooth cho LG Máy tính xách tay (Ver 5.5.0.3200)
Windows XP
08 / 14 / 2009
125,119K
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Wireless ABG / AGN Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 12.0.0.82)
windows Vista
08 / 18 / 2009
2,566K
Intel Wireless ABG / AGN Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 12.0.0.82)
Windows XP
08 / 18 / 2009
4,151K
Atheros Wireless LAN BG / BGN Driver cho LG Máy tính xách tay
Windows XP, Windows Vista
08 / 18 / 2009
27,705K
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Onboard Driver Realtek LAN cho LG Máy tính xách tay (Ver 5.694.0507.2008)
Windows XP
08 / 18 / 2009
4,668K
Onboard Driver Realtek LAN cho LG Máy tính xách tay (Ver 6.206.0502.2008)
windows Vista
08 / 18 / 2009
4,851K
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Genesys FlashMedia Controller Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 1.1.0.0)
windows Vista
08 / 14 / 2009
2,204K
Genesys FlashMedia Controller Driver LG Máy tính xách tay (Ver 1.00.00.00)
Windows XP
08 / 14 / 2009
2,204K
máy chụp ảnh
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Chương trình YouCam CyberLink cho LG Máy tính xách tay (Ver 2.00.2604)
windows Vista
08 / 14 / 2009
52,854K
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
TouchPad Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 11.1.7.1)
Windows XP
08 / 18 / 2009
13,316K
TouchPad Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 11.1.7.1)
windows Vista
08 / 18 / 2009
12,118K
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Chương trình LGMagnifier cho LG Máy tính xách tay (Ver 2.3408.0519.01)
windows Vista
08 / 18 / 2009
2,715K
Cập nhật thông minh Chương trình của LG cho LG Máy tính xách tay (Ver. 4.00.0727.01)
windows Vista
08 / 18 / 2009
15,339K
(On Screen Display) Chương trình OSD cho LG Máy tính xách tay (Ver 2.1608.0815.01)
windows Vista
08 / 18 / 2009
9,274K
(On Screen Display) Chương trình OSD cho LG Máy tính xách tay (Ver 1.5608.0627.01)
Windows XP
08 / 18 / 2009
2,711K
Cập nhật thông minh Chương trình của LG cho LG Máy tính xách tay (Ver. 2.03.1028.02)
Windows XP
08 / 18 / 2009
14,772K
Chương trình HotKey ATK ACPI cho LG Máy tính xách tay (Ver 1043.2.15.101)
Windows XP
08 / 14 / 2009
5,828K
Chương trình HotKey ATK ACPI cho LG Máy tính xách tay (Ver 1043.2.31.100)
windows Vista
08 / 14 / 2009
5,827K
Hướng dẫn sử dụng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
CHỦ HƯỚNG DẪN
01 / 05 / 2009
5,147K