LG R480 / R580 máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm


LG R480 Máy tính xách tay

Tải về LG XNOTE R480 / R580 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows Drivers 7 và phần mềm.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Sound / SRS Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 6.0.1.5918)
cửa sổ 7
12 / 22 / 2010
59,947K
Realtek Sound / SRS Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 6.0.1.5847)
windows Vista
12 / 22 / 2010
59,229K
Realtek Sound Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 5.10.0.5847)
Windows XP
12 / 22 / 2010
59,229K
Realtek Sound / SRS driver Ver 6.0.1.5847
Windows Vista 64bit
12 / 22 / 2010
59,229K
Realtek Audio Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 6.0.1.5948)
Cửa sổ 7 64bit
12 / 14 / 2010
60,638K
Realtek Audio Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 6.0.1.5936)
cửa sổ 7
12 / 13 / 2010
60,736K
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Matrix Storage Manager Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 8.9.0.1023)
cửa sổ 7
12 / 22 / 2010
21,859K
Intel Turbo Memory Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 1.10.0.1012)
cửa sổ 7
12 / 22 / 2010
31,966K
Intel Matrix Storage Manager (SATA AHCI Controller) Driver (Ver 8.9.0.1023)
cửa sổ 7
12 / 22 / 2010
21,859K
Intel Chipset Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 9.1.1.1019)
cửa sổ 7
12 / 22 / 2010
2,409K
Intel Chipset Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 8.7.0.1007)
Windows XP, Windows Vista
12 / 22 / 2010
2,130K
Intel Turbo Memory Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 1.9.0.1006)
windows Vista
12 / 22 / 2010
29,046K
Intel Matrix Storage Manager (SATA AHCI Controller) điều khiển
Windows XP, Windows Vista
12 / 22 / 2010
21,841K
Intel Chipset Driver Ver 8.7.0.1007
Windows Vista 64bit
12 / 22 / 2010
2,130K
Intel Turbo Memory Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 1.10.0.1012)
Cửa sổ 7 64bit
12 / 14 / 2010
31,971K
Intel Chipset Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 9.1.1.1019)
Cửa sổ 7 64bit
12 / 14 / 2010
2,384K
Intel Chipset Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 9.1.1.1019)
cửa sổ 7
12 / 13 / 2010
2,384K
Intel Matrix Storage Manager Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 8.9.0.1023)
cửa sổ 7
12 / 13 / 2010
21,862K
Intel Turbo Memory Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 1.10.0.1012)
cửa sổ 7
12 / 13 / 2010
31,971K
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel GMA Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 8.15.10.1892)
cửa sổ 7
12 / 22 / 2010
25,228K
Intel GMA Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 6.14.10.5029)
Windows XP
12 / 22 / 2010
14,240K
Intel GMA Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 7.15.10.1624)
windows Vista
12 / 22 / 2010
20,489K
Intel GMA driver Ver 7.15.10.1624
Windows Vista 64bit
12 / 22 / 2010
19,442K
nVidia GeForce driver Ver 7.15.11.7988
Windows Vista 64bit
12 / 22 / 2010
96,959K
nVidia GeForce Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 7.15.11.7988)
windows Vista
12 / 22 / 2010
79,214K
nVidia GeForce Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 6.14.11.7953)
Windows XP
12 / 22 / 2010
70,430K
nVidia Display Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 8.16.11.8691)
Cửa sổ 7 64bit
12 / 14 / 2010
97,063K
Intel Graphics Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 8.15.10.1892)
Cửa sổ 7 64bit
12 / 14 / 2010
25,726K
Intel Graphics Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 8.15.10.1892)
cửa sổ 7
12 / 13 / 2010
24,982K
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Driver WIDCOMM Bluetooth cho LG Máy tính xách tay (Ver 6.2.0.9001)
cửa sổ 7
12 / 22 / 2010
59,111K
Driver WIDCOMM Bluetooth cho LG Máy tính xách tay (Ver 5.1.0.5200)
Windows XP
12 / 22 / 2010
56,280K
Driver WIDCOMM Bluetooth cho LG Máy tính xách tay (Ver 6.0.1.5600)
windows Vista
12 / 22 / 2010
59,411K
Driver WIDCOMM Bluetooth cho LG Máy tính xách tay (Ver 6.2.0.9001)
Cửa sổ 7 64bit
12 / 14 / 2010
38K
Driver WIDCOMM Bluetooth cho LG Máy tính xách tay (Ver 6.2.0.9001)
cửa sổ 7
12 / 13 / 2010
58,968K
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Ralink Wireless LAN N Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 2.03.02.0000)
windows Vista
12 / 22 / 2010
3,540K
Ralink Wireless LAN N Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver. 1.04.02.0000)
Windows XP
12 / 22 / 2010
3,540K
Ralink Wireless LAN N điều khiển Ver 2.00.02.0000
Windows Vista 64bit
12 / 22 / 2010
2,648K
Intel Wireless ABG / AGN driver Ver 12.2.0.11
Windows Vista 64bit
12 / 22 / 2010
3,126K
Intel Wireless ABG / AGN Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 12.2.0.11)
windows Vista
12 / 22 / 2010
2,571K
Intel Wireless ABG / AGN Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 12.4.1.11)
cửa sổ 7
12 / 17 / 2010
2,225K
Ralink Wireless LAN N Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 3.00.01.0000)
cửa sổ 7
12 / 17 / 2010
6,922K
LAN không dây Intel Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 13.0.0.107)
Cửa sổ 7 64bit
12 / 14 / 2010
6,514K
Ralink Wireless LAN Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 3.0.1.0)
cửa sổ 7
12 / 13 / 2010
6,889K
LAN không dây Intel Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 12.4.1.11)
cửa sổ 7
12 / 13 / 2010
2,199K
LAN không dây Intel Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 12.4.1.11)
cửa sổ 7
12 / 13 / 2010
2,225K
Ralink Wireless LAN N Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 3.0.1.0)
cửa sổ 7
12 / 13 / 2010
6,922K
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Onboard Driver Realtek LAN cho LG Máy tính xách tay (Ver 7.005.0730.2009)
cửa sổ 7
12 / 22 / 2010
5,376K
Onboard Driver Realtek LAN cho LG Máy tính xách tay (Ver 6.227.0902.2009)
Windows Vista 64bit
12 / 22 / 2010
5,418K
Onboard Driver Realtek LAN cho LG Máy tính xách tay (Ver 6.227.0902.2009)
windows Vista
12 / 22 / 2010
5,418K
Onboard Driver Realtek LAN cho LG Máy tính xách tay (Ver 5.736.0728.2009)
Windows XP
12 / 22 / 2010
5,077K
Ralink Wireless LAN Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 3.0.3.0)
Cửa sổ 7 64bit
12 / 14 / 2010
5,725K
Realtek LAN Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 7.005.0730.2009)
Cửa sổ 7 64bit
12 / 14 / 2010
5,360K
Realtek LAN Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 7.005.0730.2009)
cửa sổ 7
12 / 13 / 2010
5,360K
modem
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LSI Modem Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 2.1.95.0)
Cửa sổ 7 64bit
12 / 14 / 2010
760K
LSI Modem Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 2.1.95.0)
cửa sổ 7
12 / 13 / 2010
716K
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek FlashMedia Controller Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 6.1.7600.30101)
cửa sổ 7
12 / 22 / 2010
10,529K
Realtek FlashMedia Controller Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 6.0.6000.20130)
windows Vista
12 / 22 / 2010
9,931K
Realtek FlashMedia Controller Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 6.0.6000.0084)
Windows XP
12 / 22 / 2010
7,183K
Realtek FlashMedia Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 6.1.7600.30101)
Cửa sổ 7 64bit
12 / 14 / 2010
10,367K
Realtek FlashMedia Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 6.1.7600.30101)
cửa sổ 7
12 / 13 / 2010
10,367K
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
TouchPad driver Ver 10.1.8.0
Windows Vista 64bit
12 / 22 / 2010
6,449K
TouchPad Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 10.1.8.0)
Windows XP, Windows Vista
12 / 22 / 2010
6,311K
TouchPad Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 13.2.4.12)
cửa sổ 7
12 / 17 / 2010
27,034K
Synaptics Touchpad Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 13.2.4.12)
Cửa sổ 7 64bit
12 / 14 / 2010
26,634K
TouchPad Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 13.2.4.12)
cửa sổ 7
12 / 13 / 2010
26,634K
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
(On Screen Display) Chương trình OSD cho LG Máy tính xách tay (Ver 5.01.0910.1901)
cửa sổ 7
12 / 22 / 2010
9,556K
Cập nhật thông minh Chương trình của LG cho LG Máy tính xách tay (Ver 7.0)
cửa sổ 7
12 / 22 / 2010
21,203K
Chương trình Chỉ số thông minh của LG cho LG Máy tính xách tay (Ver 2.00.0911.0401)
cửa sổ 7
12 / 22 / 2010
1,238K
(On Screen Display) Chương trình OSD cho LG Máy tính xách tay (Ver 5.01.0911.0401)
cửa sổ 7
12 / 22 / 2010
9,448K
OSD (On Screen Display) Chương trình Ver 9.00.0906.1001
Windows Vista 64bit
12 / 22 / 2010
0K
Chương trình Cập nhật thông minh của LG
Windows Vista 64bit
12 / 22 / 2010
15,278K
LG thông minh Chỉ số Ver 2.00.0901.2301
Windows Vista 64bit
12 / 22 / 2010
1,241K
Cập nhật thông minh Chương trình của LG cho LG Máy tính xách tay (Ver. 4.01.0515.01)
windows Vista
12 / 22 / 2010
15,274K
(On Screen Display) Chương trình OSD cho LG Máy tính xách tay (Ver 8.00.0905.1301)
windows Vista
12 / 22 / 2010
9,393K
EzManual Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 3.0310.0115.1)
Cửa sổ 7 64bit
12 / 14 / 2010
383,032K
Intel Matrix Storage Manager (IMSM) Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 8.9.0.1023)
Cửa sổ 7 64bit
12 / 14 / 2010
21,862K
LG thông minh Chỉ số Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 2.00.1001.1501)
Cửa sổ 7 64bit
12 / 14 / 2010
1,234K
Cyberlink YouCam Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 2.00.3304a)
Cửa sổ 7 64bit
12 / 14 / 2010
54,020K
Trình điều khiển LGMagnifier cho LG Máy tính xách tay (Ver 3.00.0909.2401)
Cửa sổ 7 64bit
12 / 14 / 2010
1,128K
Mở Driver cho LG Máy tính xách tay màn hình hiển thị (OSD) (Ver 6.01.1001.0701)
Cửa sổ 7 64bit
12 / 14 / 2010
14,879K
Norton AntiVirus Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 16.7.0.30)
Cửa sổ 7 64bit
12 / 14 / 2010
28K
LG thông minh Chỉ số Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 2.00.0909.1501)
cửa sổ 7
12 / 13 / 2010
1,242K
Cyberlink YouCam Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 2.00.3304a)
cửa sổ 7
12 / 13 / 2010
54,020K
EzManual Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 3.0310.0504.2)
cửa sổ 7
12 / 13 / 2010
378,145K
Norton AntiVirus Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 17.0.0.136)
cửa sổ 7
12 / 13 / 2010
113,852K
Chương trình Chỉ số thông minh của LG cho LG Máy tính xách tay (Ver 2.00.0911.0401)
cửa sổ 7
12 / 13 / 2010
1,238K
(On Screen Display) Chương trình OSD cho LG Máy tính xách tay (Ver 5.01.0910.1901)
cửa sổ 7
12 / 13 / 2010
9,557K
Loại khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Chương trình YouCam CyberLink cho LG Máy tính xách tay (Ver 2.00.2907)
cửa sổ 7
12 / 22 / 2010
54,033K
Realtek SRS SurroundXT Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 4.1.0.0)
Windows XP
12 / 22 / 2010
1,167K
Chương trình YouCam CyberLink cho LG Máy tính xách tay (Ver 2.00.2604)
windows Vista
12 / 22 / 2010
52,854K
Trình điều khiển LGMagnifier cho LG Máy tính xách tay (Ver 2.3408.0519.01)
cửa sổ 7
12 / 13 / 2010
2,713K
Hướng dẫn sử dụng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
CHỦ HƯỚNG DẪN
02 / 03 / 2010
02 / 24 / 2010
5,918K
5,974K