LG R490, R590 Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm


LG R490 Máy tính xách tay

Tải về LG R490, R590 Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek High Definition Audio cho chương trình LG xách tay. (Ver.5.10.0.5982)
Windows XP
05 / 18 / 2011
64,024K
driver âm thanh cho LG xách tay. (Ver.6.0.1.5982)
Cửa sổ 7 64bit
12 / 21 / 2010
64,093K
chương trình âm thanh Realtek cho LG Máy tính xách tay (Ver.6.0.1.5982)
cửa sổ 7
12 / 21 / 2010
64,024K
điều khiển Realtek audio cho LG xách tay. (Ver.6.0.1.5911)
cửa sổ 7
12 / 20 / 2010
59,992K
driver âm thanh cho LG xách tay. (Ver.5.10.0.5928)
Windows XP
12 / 20 / 2010
61,080K
Realtek SRS SurroundXT Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 4.1.0.0)
Windows XP
12 / 20 / 2010
1,167K
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Matrix Storage chương trình quản lý cho LG xách tay. (Ver.8.9.2.1002)
Windows XP
05 / 18 / 2011
283K
Intel Chipset chương trình điều khiển cho LG xách tay. (Ver.9.1.1.1023)
Windows XP
05 / 18 / 2011
2,389K
chương trình ME cho LG xách tay. (Ver.6.0.0.1179)
Windows XP
05 / 18 / 2011
5,469K
chương trình RST cho LG xách tay. (Ver.9.5.0.1037)
Windows XP
05 / 18 / 2011
10,055K
Intel Chipset chương trình cho LG xách tay. (Ver.9.1.1.1024)
Windows XP
05 / 18 / 2011
2,383K
RST driver cho LG xách tay. (Ver.10.1.0.1008)
Cửa sổ 7 64bit
01 / 26 / 2011
9,961K
điều khiển chipset cho LG xách tay. (Ver.9.1.1.1024)
Cửa sổ 7 64bit
12 / 21 / 2010
2,381K
chương trình ME cho LG xách tay. (Ver.6.0.0.1179)
cửa sổ 7
12 / 21 / 2010
5,469K
chương trình RST cho LG Máy tính xách tay (Ver.9.5.0.1037)
cửa sổ 7
12 / 21 / 2010
10,093K
chương trình chipset Intel cho LG Máy tính xách tay (Ver. 9.1.1.1023)
cửa sổ 7
12 / 21 / 2010
2,389K
IMSM driver cho LG xách tay. (Ver.8.9.0.1023)
cửa sổ 7
12 / 20 / 2010
21,664K
Intel Chipset driver cho LG xách tay. (Ver.9.1.1.1019)
cửa sổ 7
12 / 20 / 2010
2,408K
IMSM driver cho LG xách tay. (Ver.8.9.2.1002)
Windows XP
12 / 20 / 2010
22,038K
điều khiển chipset cho LG xách tay. (Ver.9.1.1.1012)
Windows XP
12 / 20 / 2010
2,407K
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
NVIDA GT 335M / chương trình 310M cho LG xách tay. (Ver.6.14.11.8822)
Windows XP
05 / 18 / 2011
81,536K
chương trình Intel VGA cho LG xách tay. (Ver.6.14.10.5313)
Windows XP
05 / 18 / 2011
22,678K
NVIDA GT 335M / chương trình 310M cho LG xách tay. (Ver.8.17.12.6136)
cửa sổ 7
01 / 26 / 2011
120,211K
Intel® Graphics Media chương trình Acceerator cho LG xách tay. (Ver.8.15.10.2021)
cửa sổ 7
12 / 21 / 2010
51,816K
nVidia GeForce driver cho LG xách tay. (Ver.8.17.12.5984)
Cửa sổ 7 64bit
12 / 20 / 2010
154,113K
nVidia GeForce driver cho LG xách tay. (Ver.8.17.12.5984)
Cửa sổ 7 32bit
12 / 20 / 2010
119,579K
driver nVidia Graphics cho LG Máy tính xách tay, (Ver.8.16.11.8691)
cửa sổ 7
12 / 20 / 2010
74,055K
nVidia VGA driver cho LG xách tay. (Ver.6.14.11.8691)
Windows XP
12 / 20 / 2010
77,929K
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
chương trình Bluetooth cho LG xách tay. (Ver.5.5.0.7500)
Windows XP
05 / 18 / 2011
105,228K
WIDCOMM Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.6.3.0.4400)
Cửa sổ 7 64bit
12 / 21 / 2010
60,157K
WIDCOMM Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.6.3.0.4400)
Cửa sổ 7 32bit
12 / 21 / 2010
60,157K
Broadcom Bluetooth chương trình USB cho LG xách tay. (Ver.6.2.0.9001)
cửa sổ 7
12 / 21 / 2010
59,111K
trình điều khiển Bluetooth cho LG xách tay. (Ver.6.2.0.9001)
cửa sổ 7
12 / 20 / 2010
39,463K
trình điều khiển Bluetooth cho LG xách tay. (Ver.5.5.0.7500)
Windows XP
12 / 20 / 2010
105,228K
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Wireless chương trình cho LG xách tay. (Ver.1093.5.0223.2011)
Windows XP
05 / 18 / 2011
27,853K
Intel Wireless chương trình cho LG xách tay. (Ver.13.0.0.107)
Windows XP
05 / 18 / 2011
390,216K
Ralink Wireless Driver cho LG xách tay. (Ver.2020.1.0311.2011)
cửa sổ 7
04 / 20 / 2011
26,787K
WiFi Link 6300 / 6200 AGN Driver cho LG xách tay. (Ver.13.0.0.107)
cửa sổ 7
12 / 21 / 2010
36,048K
điều khiển không dây cho LG xách tay. (Ver.12.4.1.11)
cửa sổ 7
12 / 20 / 2010
2,225K
điều khiển không dây cho LG xách tay. (Ver.12.2.0.11)
Windows XP
12 / 20 / 2010
4,155K
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
chương trình Ethernet cho LG xách tay. (Ver.1.0.0.32)
Windows XP
05 / 18 / 2011
4,721K
điều khiển Ethernet cho LG xách tay. (Ver.1.0.0.22)
Cửa sổ 7 64bit
12 / 21 / 2010
4,725K
chương trình Ethernet (AR8131) để chơi bóng LG xách tay. (Ver.1.0.0.22)
cửa sổ 7
12 / 21 / 2010
4,721K
Realtek Ethernet driver cho LG xách tay. (Ver.1.0.0.14)
cửa sổ 7
12 / 20 / 2010
4,470K
LAN driver cho LG xách tay. (Ver.1.0.0.26)
Windows XP
12 / 20 / 2010
4,643K
modem
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
chương trình Modem cho LG xách tay. (Ver.2.2.98.0)
Windows XP
05 / 18 / 2011
722K
Agere Modem chương trình cho LG xách tay. (Ver.2.2.98.0)
cửa sổ 7
12 / 21 / 2010
722K
Modem driver cho LG xách tay. (Ver.2.1.95.0)
cửa sổ 7
12 / 20 / 2010
721K
Modem driver cho LG xách tay. (Ver.2.1.95.0)
Windows XP
12 / 20 / 2010
721K
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Chương trình Card Reader cho LG xách tay. (Ver.6.1.7600.30101)
Windows XP
05 / 18 / 2011
10,529K
Card Reader driver cho LG xách tay. (Ver.6.1.7600.30101)
Cửa sổ 7 64bit
12 / 21 / 2010
10,541K
Chương trình Card Reader cho LG Máy tính xách tay (Ver.6.1.7600.30101)
cửa sổ 7
12 / 21 / 2010
10,529K
Card Reader dirver cho LG xách tay. (Ver.6.1.7600.30101)
cửa sổ 7
12 / 20 / 2010
10,152K
Card Reader driver cho LG xách tay. (Ver.6.1.7600.30101)
Windows XP
12 / 20 / 2010
10,529K
máy chụp ảnh
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
chương trình YouCam cho LG xách tay. (Ver.2.0.3304a)
Windows XP
05 / 18 / 2011
54,047K
chương trình YouCam cho LG xách tay. (Ver.2.0.0.3304a)
cửa sổ 7
12 / 21 / 2010
54,047K
YouCam driver cho LG xách tay. (Ver.2.00.3304a)
Windows XP
12 / 20 / 2010
54,047K
CyberLink YouCam chương trình cho LG xách tay. (Ver.2.00.2907)
cửa sổ 7
12 / 20 / 2010
54,033K
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
chương trình Touchpad cho LG xách tay. (Ver.13.2.4.12)
Windows XP
05 / 18 / 2011
27,034K
điều khiển touchpad cho LG xách tay. (Ver.13.2.4.12)
Cửa sổ 7 64bit
12 / 21 / 2010
27,062K
Synaptics PS 2 Port / chương trình TouchPad cho LG xách tay. (Ver.13.2.4.12)
cửa sổ 7
12 / 21 / 2010
27,034K
điều khiển touchpad cho LG xách tay. (Ver.13.2.4.12)
cửa sổ 7
12 / 20 / 2010
27,034K
điều khiển touchpad cho LG xách tay. (Ver.13.2.4.12)
Windows XP
12 / 20 / 2010
27,034K
Loại khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
IIPS Driver (Chỉ dành cho nVidia Model) cho LG xách tay. (Ver.1.0.1.1002)
Windows XP
12 / 21 / 2010
150K
điều khiển OSD cho LG xách tay. (Ver.5.01.0909.0301)
cửa sổ 7
12 / 20 / 2010
9,557K
SRS driver cho LG xách tay. (Ver.4.01.0000)
Windows XP
12 / 20 / 2010
1,167K
điều khiển OSD cho LG xách tay. (Ver.7.00.0908.1401)
Windows XP
12 / 20 / 2010
2,769K
Realtek FlashMedia Controller Driver Ver 6.1.7600.30101
Windows XP
12 / 20 / 2010
10,529K
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
chương trình OSD cho LG xách tay. (Ver.7.00.0908.1401)
Windows XP
05 / 18 / 2011
2,769K
chương trình SRS cho LG xách tay. (Ver.4.01.0000)
Windows XP
05 / 18 / 2011
1,167K
chương trình OSD cho LG Notebookl. (Ver.5.01.1101.1101)
cửa sổ 7
01 / 26 / 2011
15,763K
chương trình thông minh Chỉ số cho LG xách tay. (Ver.2.00.0908.2401)
cửa sổ 7
12 / 20 / 2010
1,196K
chương trình LG Magnifier cho LG xách tay. (Ver.2.3408.0519.01)
cửa sổ 7
12 / 20 / 2010
2,676K
chương trình EzManual cho LG xách tay. (Ver.3.0309.0831.1)
cửa sổ 7
12 / 20 / 2010
64,528K
chương trình OSD cho LG xách tay. (Ver.5.01.0909.0301)
cửa sổ 7
12 / 20 / 2010
9,557K
BIOS
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Hệ thống BIOS cho R590 / R570 / R490 / R470 Model (Ver.3I81)
cửa sổ 7
06 / 15 / 2011
2,942K
Hệ thống BIOS cho R590 / R570 / R490 / R470 Model (Ver.3I51)
cửa sổ 7
02 / 23 / 2011
3,277K
Hướng dẫn sử dụng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
CHỦ HƯỚNG DẪN
05 / 07 / 2010
5,225K