LG S1 Máy tính xách tay của Windows 2000, XP, Vista, phần mềm


LG S1 Máy tính xách tay

Tải về LG S1 PRO tốc kép máy tính xách tay của Windows 2000, XP, Vista và phần mềm.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Realtek Sound Driver Ver 5.10.0.5433
Windows XP
2007-06-27
43MB
XNOTE Realtek Sound / SRS driver Ver 6.0.1.5391
windows Vista
2007-04-25
16MB
XNOTE Realtek Sound / SRS driver Ver 6.0.1.5374
windows Vista
2007-02-28
14MB
XNOTE Realtek Sound Driver Ver 6.0.1.5350
windows Vista
2007-02-22
14MB
XNOTE Realtek Sound Driver Ver 5.10.0.5294
Cửa sổ 2000, Windows XP
2007-02-12
91MB
XNOTE (S1) Realtek Sound Driver Ver 5.10.0.5224
Cửa sổ 2000, Windows XP
2006-03-31
87MB
XNOTE (S1) Realtek SRS SurroundXT driver Ver 3.4.0.0
Windows XP
2006-03-31
881KB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Intel Chipset Driver
windows Vista
2007-02-22
1MB
XNOTE Intel Matrix Storage Manager (SATA AHCI Controller) điều khiển
Windows XP, Windows Vista
2007-02-22
18MB
XNOTE (M1 / M2 / P1 / P2 / S1 / T1) Intel Matrix Storage Manager (SATA AHCI kiểm soát
Cửa sổ 2000, Windows XP
2006-08-23
18MB
XNOTE (S1) Intel Chipset Driver
Cửa sổ 2000, Windows XP
2006-03-31
1MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE ATI Video Driver Ver 8.491.0.0
windows Vista
2008-06-25
98MB
XNOTE ATI driver Ver 8.403.0.0
Windows XP
2007-10-02
81MB
XNOTE (P1 / P2 / S1 / W1) ATI driver Ver 8.311
Cửa sổ 2000, Windows XP
2007-01-18
42MB
XNOTE (S1) ATI driver Ver 8.206.0.0
Cửa sổ 2000, Windows XP
2006-03-31
41MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển IVT BlueSoleil Bluetooth Ver 3.2.
windows Vista
2007-08-07
46MB
Trình điều khiển IVT BlueSoleil Bluetooth Ver 2.6.0.9
Windows XP
2007-08-07
25MB
XNOTE (M1 / P1 / S1 / T1) IVT BlueSoleil Bluetooth điều khiển Ver 2.1.1.0
Cửa sổ 2000, Windows XP
2006-03-28
26MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Intel Pro / Wireless ABG điều khiển
windows Vista
2007-02-22
3MB
XNOTE (S1 / T1) Intel Pro / Wireless ABG điều khiển
Cửa sổ 2000, Windows XP
2006-03-31
3MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển XNOTE Onboard Agere Systems LAN
Windows XP
2007-06-29
2MB
Trình điều khiển XNOTE Onboard Agere Systems LAN
windows Vista
2007-02-22
390KB
XNOTE (S1 / T1) Onboard Agere Systems LAN driver
Cửa sổ 2000, Windows XP
2006-03-31
2MB
modem
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Agere Systems Modem Driver Ver 2.1.74.0
windows Vista
2007-02-22
761KB
XNOTE (S1 / T1) Agere Systems Modem Driver Ver 2.1.64
Cửa sổ 2000, Windows XP
2006-03-31
825KB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE TI CardBus & FlashMedia Controller Driver
windows Vista
2007-09-05
5MB
XNOTE TI CardBus & FlashMedia Controller Driver
windows Vista
2007-02-22
4MB
XNOTE TI CardBus & FlashMedia Controller Driver
Cửa sổ 2000, Windows XP
2006-09-22
6MB
XNOTE (S1 / T1) TI CardBus & FlashMedia Controller Driver
Cửa sổ 2000, Windows XP
2006-03-31
3MB
Fingerprinter
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE OmniPass Chương trình Ver 5.00.13
windows Vista
2007-02-22
22MB
XNOTE Finger Print Driver
windows Vista
2007-02-22
8MB
XNOTE (S1 / T1) Finger Print Driver
Windows XP
2006-03-31
222KB
XNOTE (S1 / T1) OmniPass Chương trình Ver 3.51.36
Windows XP
2006-03-31
38MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE TouchPad driver Ver 9.1.11.0
windows Vista
2007-02-22
11MB
XNOTE (S1 / T1) TouchPad driver Ver 8.1.9.0
Cửa sổ 2000, Windows XP
2006-03-31
5MB
Pin
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Pin Miser Ver 5.0007.0919.01
windows Vista
2008-01-22
3MB
XNOTE Pin Miser Ver 4.0107.0223.01
Windows XP
2007-04-20
2MB
XNOTE (S1 / T1) Pin Miser Ver 4.0106.0210
Windows XP
2006-03-31
2MB
PCMCIA
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE TI CardBus Controller Driver Ver 2.0.0.8
Windows XP
2007-10-24
5MB
Loại khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE LG Direct Media Nút điều khiển
windows Vista
2007-02-22
1MB
XNOTE nút Driver (S1 / T1) LG Direct Media
Windows XP
2006-03-31
795KB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE LG Status Chỉ Ver 1.0707.0806.01
Windows XP
2007-08-16
1MB
XNOTE LG Chương trình Cập nhật thông minh
windows Vista
2007-04-06
13MB
XNOTE LG Chương trình Cập nhật thông minh
Windows XP
2007-04-06
13MB
XNOTE OSD (On Screen Display) Ver 2.0307.0215.01
windows Vista
2007-02-22
1MB
XNOTE (M1 / P1 / S1 / T1) LG Status Chỉ Ver 1.0006.0719
Windows XP
2006-09-12
1MB
XNOTE (S1 / T1) OSD (On Screen Display) Ver 1.3606.0215.01
Windows XP
2006-03-31
2MB
XNOTE (S1 / T1) IP hành Ver 3.0106.0123.01
Windows XP
2006-03-31
6MB
XNOTE Chương trình Cập nhật thông minh (S1 / T1) LG
Windows XP
2006-03-15
12MB