LG S900 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, phần mềm


LG XNOTE S900 Máy tính xách tay

Tải về LG XNOTE S900 máy tính xách tay Windows XP, Vista và phần mềm.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG xách tay Realtek Sound / SRS driver Ver 6.0.1.5433
windows Vista
08 / 29 / 2009
17,390K
LG xách tay Realtek Sound Driver Ver 5.10.0.5433
Windows XP
08 / 29 / 2009
44,217K
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG Máy tính xách tay Intel Chipset Driver Ver 8.3.0.1013
Windows XP, Windows Vista
08 / 29 / 2009
2,027K
LG Máy tính xách tay Intel Matrix Storage Manager (SATA AHCI Controller) điều khiển
Windows XP, Windows Vista
08 / 29 / 2009
20,662K
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG Máy tính xách tay Intel GMA driver Ver 6.14.10.4833
Windows XP
08 / 29 / 2009
16,835K
LG Máy tính xách tay Intel GMA driver Ver 7.14.10.1255
windows Vista
08 / 29 / 2009
15,510K
LG xách tay ATI Video Driver Ver 8.491.0.0
windows Vista
08 / 29 / 2009
100,547K
LG xách tay ATI Video Driver Ver 8.454.0.0
Windows XP
08 / 29 / 2009
85,755K
LG Notebook nVidia GeForce 8400 / 8600 driver Ver 7.15.11.7482
windows Vista
08 / 29 / 2009
62,570K
LG Notebook nVidia GeForce 8400 / 8600 driver Ver 6.14.11.5686
Windows XP
08 / 29 / 2009
68,359K
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển IVT BlueSoleil Bluetooth Ver 5.0.0.0
Windows XP, Windows Vista
08 / 29 / 2009
90,333K
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG xách tay AzureWave Wireless LAN BG điều khiển
windows Vista
08 / 29 / 2009
4,441K
LG Máy tính xách tay Intel Wireless ABG / AGN driver Ver 11.5.0.34
Windows XP, Windows Vista
08 / 29 / 2009
194,789K
LG xách tay AzureWave LAN không dây BG driver Ver 5.3.0.45
Windows XP
08 / 29 / 2009
12,136K
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG xách tay Onboard SiS LAN driver Ver 2.0.1039.1640
windows Vista
07 / 28 / 2010
5,068K
LG xách tay onboard Realtek LAN driver
Windows XP
08 / 29 / 2009
4,605K
LG xách tay onboard Realtek LAN driver
windows Vista
08 / 29 / 2009
4,028K
LG xách tay onboard Realtek LAN driver Ver 6.201.1228.2007
windows Vista
08 / 29 / 2009
4,069K
LG xách tay onboard Realtek LAN driver Ver 5.686.0103.2008
Windows XP
08 / 29 / 2009
4,626K
LG xách tay Onboard SiS LAN driver Ver 2.0.1039.1100
Windows XP
08 / 29 / 2009
5,067K
LG xách tay Onboard SiS LAN driver Ver 2.0.1039.1640
windows Vista
08 / 29 / 2009
5,067K
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG xách tay TouchPad driver Ver 9.1.2.0
Windows XP
08 / 29 / 2009
6,083K
LG xách tay TouchPad driver Ver 9.1.16.0
windows Vista
08 / 29 / 2009
11,445K
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG xách tay Chương trình Cập nhật thông minh (S900) LG
windows Vista
08 / 29 / 2009
14,746K
Máy tính xách tay OSD LG (On Screen Display) Ver 1.5007.0808.01
Windows XP
08 / 29 / 2009
2,675K
LG Máy tính xách tay Điện Config Ver 1.0007.0726.1
Windows XP
08 / 29 / 2009
519K
LG Máy tính xách tay Điện Config Ver 1.0307.0615.1
windows Vista
08 / 29 / 2009
162K
Máy tính xách tay OSD LG (On Screen Display) Ver 2.0507.0621.01
windows Vista
08 / 29 / 2009
1,786K
LG xách tay IP hành Ver 3.0107.0216.01
Windows XP
08 / 29 / 2009
6,827K
Chương trình Magnifier LG cho LG Máy tính xách tay
Windows XP, Windows Vista
08 / 27 / 2009
08 / 27 / 2009
2,171K
2,695K
Loại khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG xách tay LG thông minh Cam Chương trình Ver 1.0007.0818.01
windows Vista
08 / 29 / 2009
5,019K