LG XNOTE T1 Máy tính xách tay của Windows 2000, XP, Vista, phần mềm


LG T1 EXPRESS DUAL Máy tính xách tay

Tải về LG XNOTE T1 máy tính xách tay của Windows 2000, XP, Vista Trình điều khiển Windows, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek SRS SurroundXT driver Ver 3.4.0.0
Windows XP
08 / 31 / 2009
763K
LG xách tay Realtek Sound Driver Ver 5.10.0.5294
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 31 / 2009
93,884K
LG xách tay Realtek Sound Driver Ver 6.0.1.5350
windows Vista
08 / 31 / 2009
14,938K
Realtek Sound Driver Ver 5.10.0.5224
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 30 / 2009
89,909K
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG Máy tính xách tay Intel Chipset Driver
windows Vista
08 / 31 / 2009
1,323K
Intel Chipset Driver (Ver 7.2.2.1006)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 31 / 2009
1,251K
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG Máy tính xách tay tích hợp Intel GMA driver Ver 6.14.10.4833
Windows XP
06 / 16 / 2010
16,838K
LG Máy tính xách tay Intel GMA driver Ver 7.14.10.1437
windows Vista
06 / 16 / 2010
17,261K
Intel GMA950 driver Ver 14.19.50.4497 XNOTE (T1)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 31 / 2009
5,221K
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển IVT BlueSoleil Bluetooth Ver 2.1.1.0 XNOTE (M1 / P1 / S1 / T1 / TX)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 31 / 2009
27,429K
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Pro / Wireless ABG driver XNOTE (S1 / T1)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 31 / 2009
3,941K
LG Máy tính xách tay Intel Pro / Wireless ABG điều khiển
windows Vista
08 / 31 / 2009
3,606K
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Onboard driver XNOTE Agere Systems LAN (S1 / T1 / TX)
Cửa sổ 2000, Windows XP
06 / 16 / 2010
2,460K
LG xách tay Onboard Agere Systems LAN driver
windows Vista
06 / 16 / 2010
322K
modem
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Agere Systems Modem Driver Ver 2.1.64
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 31 / 2009
711K
LG xách tay Agere Systems Modem Driver Ver 2.1.74.0
windows Vista
08 / 30 / 2009
692K
Fingerprinter
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
chương trình OmniPass Ver 3.51.36_XNOTE (M1)
Windows XP
08 / 31 / 2009
08 / 31 / 2009
38,862K
105K
Finger Scan Driver (Ver 6.29.9.0)
Windows XP
08 / 31 / 2009
105K
LG xách tay OmniPass Chương trình Ver 5.00.13
windows Vista
08 / 31 / 2009
22,706K
LG xách tay Finger Print Driver
windows Vista
08 / 31 / 2009
8,346K
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
TouchPad driver Ver 8.1.9.0
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 31 / 2009
5,410K
LG xách tay TouchPad driver Ver 9.1.11.0
windows Vista
08 / 30 / 2009
11,373K
Pin
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Pin Miser Ver 4.0106.0210
Windows XP
08 / 31 / 2009
2,800K
LG xách tay Pin Miser Ver 5.0007.0425.02
windows Vista
08 / 30 / 2009
3,216K
PCMCIA
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG xách tay TI CardBus & FlashMedia Controller Driver Ver 2.0.0.8
windows Vista
08 / 30 / 2009
5,528K
LG xách tay TI CardBus Controller Driver Ver 2.0.0.8
Windows XP
08 / 27 / 2009
5,524K
Loại khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG xách tay LG Direct Media Nút điều khiển
windows Vista
08 / 31 / 2009
1,154K
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
IP hành Ver 3.0106.0123.01
Windows XP
08 / 31 / 2009
6,826K
OSD (On Screen Display) Ver 1.3606.0215.01
Windows XP
08 / 31 / 2009
2,226K
Chương trình Cập nhật thông minh LG
Windows XP
08 / 31 / 2009
13,117K
Máy tính xách tay OSD LG (On Screen Display) Ver 2.0307.0215.01
windows Vista
08 / 30 / 2009
1,790K
Hướng dẫn sử dụng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
CHỦ HƯỚNG DẪN
05 / 17 / 2007
5,298K