LG T290 Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm


LG T290 Máy tính xách tay

Tải về LG XNOTE T290 Máy tính xách tay Windows XP, Windows Drivers 7 và phần mềm.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Realtek Sound / SRS driver Ver 6.0.1.6074
Cửa sổ 7 64bit
2011-04-20
79MB
XNOTE Realtek Sound Driver Ver 5.10.0.6074
Windows XP
2010-07-02
29MB
XNOTE Realtek Sound / SRS driver Ver 6.0.1.6074
Cửa sổ 7 32bit
2010-07-01
79MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Quản lý Intel XNOTE cơ Driver Interface Ver 6.0.0.1179
Cửa sổ 7 64bit
2011-04-20
5MB
XNOTE Intel Chipset Driver Ver 9.1.2.1007
Cửa sổ 7 64bit
2011-04-20
2MB
XNOTE Công nghệ Intel Rapid Storage driver Ver 9.6.0.1014
Cửa sổ 7 64bit
2010-09-27
10MB
XNOTE Công nghệ Intel Rapid Storage driver Ver 9.5.0.1037
Cửa sổ 7 32bit
2010-09-01
9MB
Quản lý Intel XNOTE cơ Driver Interface Ver 6.0.0.1179
Windows XP
2010-07-02
5MB
XNOTE Intel Chipset Driver Ver 9.1.2.1007
Windows XP
2010-07-02
2MB
Quản lý Intel XNOTE cơ Driver Interface Ver 6.0.0.1179
Cửa sổ 7 32bit
2010-07-01
5MB
XNOTE Intel Chipset Driver Ver 9.1.2.1007
Cửa sổ 7 32bit
2010-07-01
2MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE intel GMA driver Ver 8.15.10.2189
Cửa sổ 7 64bit
2011-04-20
40MB
XNOTE intel GMA driver Ver 6.14.10.5248
Windows XP
2010-07-02
21MB
XNOTE intel GMA driver Ver 8.15.10.2104
Cửa sổ 7 32bit
2010-07-01
38MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển XNOTE IVT BlueSoleil Bluetooth Ver 8.0.344.6
Cửa sổ 7 64bit
2011-04-20
99MB
Trình điều khiển XNOTE IVT BlueSoleil Bluetooth Ver 8.0.339.0
Windows XP
2011-01-24
99MB
Trình điều khiển XNOTE IVT BlueSoleil Bluetooth Ver 8.0.344.6
Cửa sổ 7 32bit
2010-12-03
99MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Ralink Wireless LAN N điều khiển Ver 3.1.12.0
Cửa sổ 7 64bit
2011-04-20
31MB
XNOTE Intel WiMAX Driver / gói phần mềm Ver 6.2.1202.26 (Chỉ KT
Cửa sổ 7 32bit
2011-04-06
97MB
XNOTE Intel WiMAX Driver / gói phần mềm Ver 6.2.1202.26 (KT Only)
Windows XP
2011-04-06
97MB
XNOTE Ralink Wireless LAN N điều khiển Ver 3.1.12.0
Cửa sổ 7 32bit
2011-03-02
31MB
XNOTE Intel Wireless ABG / AGN driver Ver 13.3.0.24
Cửa sổ 7 32bit
2010-10-07
143MB
XNOTE Ralink Wireless LAN N điều khiển Ver 3.1.4.0
Windows XP
2010-07-02
5MB
XNOTE Intel Wireless ABG / AGN driver Ver 13.0.0.107
Windows XP
2010-01-13
36MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE JMicron LAN driver Ver 6.0.19.5
Cửa sổ 7 64bit
2011-04-20
1MB
XNOTE JMicron LAN driver Ver 5.0.18.6
Windows XP
2010-07-02
1MB
XNOTE JMicron LAN driver Ver 6.0.19.5
Cửa sổ 7 32bit
2010-07-01
1MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE JMicron FlashMedia Controller Driver Ver 1.0.41.2
Cửa sổ 7 64bit
2011-04-20
1MB
XNOTE JMicron FlashMedia Controller Driver Ver 1.0.41.2
Windows XP
2010-07-02
1MB
XNOTE JMicron FlashMedia Controller Driver Ver 1.0.41.2
Cửa sổ 7 32bit
2010-07-01
1MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE TouchPad driver Ver 15.0.15.0
Cửa sổ 7 64bit
2011-04-20
30MB
XNOTE TouchPad driver Ver 15.0.15.0
Windows XP
2010-07-02
30MB
XNOTE TouchPad driver Ver 15.0.15.0
Cửa sổ 7 32bit
2010-07-01
30MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE OSD (On Screen Display) Ver 6.05.1011.2401
Cửa sổ 7 64bit
2011-04-20
14MB
XNOTE LG thông minh Chỉ số Ver 2.11.1011.2301
Cửa sổ 7 64bit
2011-04-20
1MB
XNOTE LG Magnifier Ver 3.00.1011.1901
Cửa sổ 7 64bit
2011-04-20
4MB
XNOTE LG Cập nhật thông minh Chương trình Ver 9.0
Cửa sổ 7 64bit
2011-04-20
23MB
Chăm sóc XNOTE LG thông minh Ver 1.0.1012.0201
Cửa sổ 7 64bit
2011-04-20
388MB
Chăm sóc XNOTE LG thông minh Ver 1.0.1011.0202
Cửa sổ 7 32bit
2010-11-16
387MB
XNOTE LG Cập nhật thông minh Chương trình Ver 7.1
Cửa sổ 7 32bit
2010-10-20
23MB
XNOTE LG thông minh Cursor Ver 1.00.0910.2201
Cửa sổ 7 32bit
2010-10-08
1MB
XNOTE OSD (On Screen Display) Ver 5.01.1004.2601
Cửa sổ 7 32bit
2010-07-01
17MB
XNOTE LG thông minh Chỉ số Ver 2.00.1004.2901
Cửa sổ 7 32bit
2010-07-01
1MB
XNOTE OSD (On Screen Display) Ver 7.00.0912.0301
Windows XP
2010-03-08
2MB
BIOS
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
BIOS] XNOTE (T290) Hệ thống BIOS Ver 3F61
2010-12-07
3MB