LG TX Máy tính xách tay của Windows 2000, XP, Vista, phần mềm


LG TX EXPRESS Máy tính xách tay

Tải về LG TX EXPRESS Máy tính xách tay của Windows 2000, Windows XP, trình điều khiển Windows Vista và phần mềm.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek SRS SurroundXT driver Ver 3.4.0.0
Windows XP
08 / 31 / 2009
763K
LG xách tay Realtek Sound Driver Ver 5.10.0.5294
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 31 / 2009
93,884K
LG xách tay Realtek Sound Driver Ver 6.0.1.5350
windows Vista
08 / 31 / 2009
14,938K
Realtek Sound Driver Ver 5.10.0.5224
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 30 / 2009
89,909K
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Chipset Driver XNOTE (TX)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 31 / 2009
1,251K
LG Máy tính xách tay Intel Chipset Driver
windows Vista
08 / 31 / 2009
1,323K
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG Máy tính xách tay Intel GMA driver Ver 7.14.10.1437
windows Vista
06 / 16 / 2010
17,261K
nVidia GeForce Go 7300 driver Ver 8.3.9.0 XNOTE (TX)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 31 / 2009
22,643K
LG Máy tính xách tay (M1 / TX / A1 / C1) nVidia GeForce Go 7300 / 7400 / 7600 điều khiển
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 31 / 2009
22,810K
LG Notebook nVidia GeForce Go 7300 / 7400 / 7600 driver Ver 7.15.10.9755
windows Vista
08 / 31 / 2009
34,997K
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển IVT BlueSoleil Bluetooth Ver 2.1.1.0 XNOTE (M1 / P1 / S1 / T1 / TX)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 31 / 2009
27,429K
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Pro / Wireless ABG driver XNOTE (TX)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 31 / 2009
3,941K
LG Máy tính xách tay Intel Pro / Wireless LAN BG driver Ver 9.1.0.115
windows Vista
08 / 31 / 2009
3,808K
Internet KTF EVDO Wireless Driver Package Ver 10.50.0.125
Windows XP
08 / 31 / 2009
5,837K
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Onboard driver XNOTE Agere Systems LAN (S1 / T1 / TX)
Cửa sổ 2000, Windows XP
06 / 16 / 2010
2,460K
LG xách tay Onboard Agere Systems LAN driver
windows Vista
08 / 31 / 2009
322K
modem
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Agere Systems Modem Driver Ver 2.1.64
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 31 / 2009
711K
LG xách tay Agere Systems Modem Driver Ver 2.1.74.0
windows Vista
08 / 30 / 2009
692K
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG Máy tính xách tay (LW25 / TX) TouchPad driver Ver 9.1.7.0
windows Vista
08 / 31 / 2009
11,362K
TouchPad driver Ver 8.1.9.0
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 31 / 2009
5,410K
Pin
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Pin Miser Ver 4.0106.0210
Windows XP
08 / 31 / 2009
2,800K
LG xách tay Pin Miser Ver 5.0007.0425.02
windows Vista
08 / 30 / 2009
3,216K
PCMCIA
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (TX) O2Micro CardBus Ver 5.1.2600.0 điều khiển
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 31 / 2009
1,909K
LG xách tay TI CardBus & FlashMedia Controller Driver Ver 2.0.0.8
windows Vista
08 / 30 / 2009
5,528K
LG xách tay TI CardBus Controller Driver Ver 2.0.0.8
Windows XP
08 / 27 / 2009
5,524K
Loại khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG DMB Driver Package Ver 1.3706.0214.1
Windows XP
08 / 31 / 2009
10,358K
(TX), Protector G Chương trình HDD XNOTE
Windows XP
08 / 31 / 2009
1,030K
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG Cập nhật thông minh Chương trình XNOTE (TX)
Windows XP
08 / 31 / 2009
13,170K
LG Máy tính xách tay (TX) Chương trình HDD G-Protector.
windows Vista
08 / 31 / 2009
1,103K
IP hành Ver 3.0106.0123.01
Windows XP
08 / 31 / 2009
6,826K
OSD (On Screen Display) Ver 1.3606.0215.01
Windows XP
08 / 31 / 2009
2,226K
Máy tính xách tay OSD LG (On Screen Display) Ver 2.0307.0215.01
windows Vista
08 / 30 / 2009
1,790K
BIOS
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
BIOS] LG Máy tính xách tay (TX) Hệ thống BIOS Ver F.0B
08 / 31 / 2009
2,059K