LG U460, U560 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm


LG U460 Ultrabook

Tải về LG U460, U560 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows Drivers 8.1 và phần mềm.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
điều khiển Realtek Audio cho LG xách tay. (Ver 6.0.1.7032)
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
218402K
điều khiển Realtek Audio cho LG xách tay. (Ver 6.0.1.6818)
Cửa sổ 7 32bit
29 / 06 / 2015
149,717K
điều khiển Realtek Audio cho LG xách tay. (Ver 6.0.1.6818)
Cửa sổ 8 64bit
29 / 06 / 2015
149,717K
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Chipset driver cho LG xách tay. (Ver 9.4.0.1026)
Cửa sổ 8.1 32bit, Windows 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
5,201K
điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid cho LG. (Ver 12.8.0.1016)
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
16,527K
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho LG. (Ver 8.1.0.1263)
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
31,613K
điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid cho LG. (Ver 11.6.0.1030)
Cửa sổ 7 32bit
29 / 06 / 2015
11,663K
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho LG. (Ver 8.1.0.1263)
Cửa sổ 7 32bit
29 / 06 / 2015
31,516K
Intel Chipset driver cho LG xách tay. (Ver 9.3.0.1026)
Cửa sổ 7 32bit
29 / 06 / 2015
4,351K
Intel Chipset driver cho LG xách tay. (Ver 9.3.0.1026)
Cửa sổ 8 64bit
29 / 06 / 2015
4,351K
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho LG. (Ver 8.1.0.1263)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
29 / 06 / 2015
48,927K
điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid cho LG (Ver 11.6.0.1030)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
29 / 06 / 2015
30,606K
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel GMA driver cho LG xách tay. (Ver 10.18.10.3316)
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
161,839K
nVidia GeForce driver cho LG xách tay. (Ver 9.18.13.2702)
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
29 / 06 / 2015
29 / 06 / 2015
92160K
16254K
16,254K
Intel GMA driver cho LG xách tay. (Ver 9.17.10.2932)
Cửa sổ 7 64bit
29 / 06 / 2015
125,006K
Intel GMA driver cho LG xách tay. (Ver 9.17.10.2932)
Cửa sổ 7 32bit
29 / 06 / 2015
96,747K
Intel GMA driver cho LG xách tay. (Ver 9.17.10.2932)
Cửa sổ 8 64bit
29 / 06 / 2015
125,006K
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
điều khiển Intel Centrino Wireless Bluetooth cho LG. (Ver 3.1.1309.390)
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
31,649K
lái xe Ralink Bluetooth cho LG xách tay. (Ver 2.2.0.0)
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
83,051K
điều khiển Intel Bluetooth cho LG xách tay. (Ver 2.2.16.30255)
Cửa sổ 7 32bit
29 / 06 / 2015
330,962K
điều khiển Intel Bluetooth cho LG xách tay. (Ver 2.6.23.40059)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
29 / 06 / 2015
77,645K
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Ralink Wireless LAN N driver cho LG xách tay. (Ver 5.0.29.8105)
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
23,376K
Chương trình hiển thị không dây Intel cho LG Máy tính xách tay (Ver 3.5.41.0)
Cửa sổ 7 32bit
29 / 06 / 2015
254,420K
Intel Wireless Lan driver cho LG xách tay. (Ver 15.3.1.2)
Cửa sổ 7 32bit
29 / 06 / 2015
82,885K
Chương trình Intel Wireless Display cho LG Máy tính xách tay (Ver 3.5.41.0)
Cửa sổ 8 64bit
29 / 06 / 2015
254,420K
Intel Wireless Lan driver cho LG xách tay. (Ver 15.5.7.52)
Cửa sổ 8 64bit
29 / 06 / 2015
87,237K
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Onboard điều khiển Realtek LAN cho LG xách tay. (Ver 8.18.621.2013)
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
5,850K
Onboard điều khiển Realtek LAN cho LG xách tay. (Ver 7.53.216.2012)
Cửa sổ 7 32bit
29 / 06 / 2015
5,732K
Onboard điều khiển Realtek LAN cho LG xách tay. (Ver 8.3.730.2012)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
29 / 06 / 2015
5,714K
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek PCIE Card Reader driver cho LG xách tay. (Ver 6.2.8400.39032)
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
17,544K
Realtek PCIE Card Reader driver cho LG xách tay. (Ver 6.2.8400.39032)
Cửa sổ 7 32bit
29 / 06 / 2015
17,208K
Realtek PCIE Card Reader driver cho LG xách tay. (Ver 6.2.8400.39034)
Cửa sổ 8 64bit
29 / 06 / 2015
17,246K
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Elan điều khiển TouchPad cho LG xách tay. (Ver 11.9.13.1)
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
114,673K
Elan Touchpad driver cho LG xách tay. (Ver.11.9.6.5)
Cửa sổ 7 32bit
29 / 06 / 2015
114,388K
Elan điều khiển TouchPad cho LG xách tay. (Ver 11.9.6.5)
Cửa sổ 8 64bit
29 / 06 / 2015
114,388K
USB
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel trình điều khiển USB 3.0 cho LG xách tay. (Ver 1.0.7.248)
Cửa sổ 7 32bit
29 / 06 / 2015
5,260K
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Máy bay điều khiển chế độ cho LG xách tay. (Ver 1.0.1212.1701)
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
5,842K
LG Chăm sóc thông minh cho LG xách tay. (Ver 1.0.1301.1101)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
29 / 06 / 2015
403,151K
lái nhớ Cache Express cho LG xách tay. (Ver 1.0.86)
Cửa sổ 7 32bit
29 / 06 / 2015
5,444K
LG thông minh Share cho LG xách tay. (Ver 2.1.1301.201)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
29 / 06 / 2015
126,962K
Cập nhật thông minh Chương trình LG cho LG Máy tính xách tay (Ver 7.0UN)
Cửa sổ 7 32bit
29 / 06 / 2015
36,722K
Trên màn hình điều khiển 3 hiển thị cho LG xách tay. (Ver 1.0.1302.2601)
Cửa sổ 7 32bit
29 / 06 / 2015
81,324K
LG Power Manager Suite driver cho LG xách tay. (Ver 1.0.1211.2401)
Cửa sổ 7 32bit
29 / 06 / 2015
6,815K
SRS lái 3D Wide cho LG xách tay. (Ver 1.12.7000)
Cửa sổ 7 32bit
29 / 06 / 2015
21,282K
Máy bay điều khiển chế độ cho LG xách tay. (Ver 1.0.1212.1701)
Cửa sổ 8 64bit
29 / 06 / 2015
9,208K
LG Dễ dàng khởi xướng điều khiển cho LG xách tay. (Ver 1.0.1211.101)
Cửa sổ 8 64bit
29 / 06 / 2015
3,432K
LG Power Manager Suite driver cho LG xách tay. (Ver 1.0.1211.2401)
Cửa sổ 8 64bit
29 / 06 / 2015
1,648K
Trên màn hình điều khiển 3 hiển thị cho LG xách tay. (Ver 1.0.1302.2601)
Cửa sổ 8 64bit
29 / 06 / 2015
82,004K
LG Mạng Share cho LG xách tay. (Ver 1.0.1212.2701)
Cửa sổ 8 64bit
29 / 06 / 2015
17,953K
điều khiển Control Center của LG cho LG xách tay. (Ver 1.0.1301.2301)
Cửa sổ 8 64bit
29 / 06 / 2015
20,081K
LG Rapid Start quản lý trình điều khiển cho LG xách tay. (Ver 1.0.1301.201)
Cửa sổ 8 64bit
29 / 06 / 2015
5,396K
Chương trình LG Update Center cho LG Máy tính xách tay (Ver 1.0.1301.2401)
Cửa sổ 8 64bit
29 / 06 / 2015
15,040K
LG thông minh Share cho LG xách tay. (Ver 2.1.1301.201)
Cửa sổ 8 64bit
29 / 06 / 2015
134,569K
lái xe Trung tâm chăm sóc của LG cho LG xách tay. (Ver 1.0.1301.1601)
Cửa sổ 8 64bit
29 / 06 / 2015
11,082K
SRS lái 3D Wide cho LG xách tay. (Ver 1.12.7000)
Cửa sổ 8 64bit
29 / 06 / 2015
21,223K
điều khiển Intel Rapid Công nghệ Bắt đầu cho LG xách tay. (Ver 2.1.0.1002)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
29 / 06 / 2015
1,914K
LG Rapid Start quản lý trình điều khiển cho LG xách tay. (Ver 1.0.1302.2002)
Cửa sổ 7 32bit
05 / 07 / 2013
3,762K
Hướng dẫn sử dụng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
CHỦ HƯỚNG DẪN
28 / 05 / 2013
22,868K