LG UD460 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm


LG UD460 Laptop

Tải về LG UD460 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows Drivers 8.1, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE SRS 3D Wide driver Ver 1.12.9500
Cửa sổ 8 64bit
2014-06-05
22MB
XNOTE SRS 3D Wide driver Ver 1.12.9500
Cửa sổ 7 64bit
2014-06-05
22MB
XNOTE SRS 3D Wide driver Ver 1.12.9500
Cửa sổ 7 32bit
2014-06-05
22MB
XNOTE Realtek High Definition Audio Driver Ver 6.0.1.7032
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-15
213MB
XNOTE Realtek High Definition Audio Driver Ver 6.0.1.6865
Cửa sổ 7 64bit
2013-05-27
152MB
XNOTE Realtek High Definition Audio Driver Ver 6.0.1.6818
Cửa sổ 7 32bit
2013-03-18
146MB
XNOTE Realtek High Definition Audio Driver Ver 6.0.1.6818
Cửa sổ 8 64bit
2013-03-04
146MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Quản lý Intel XNOTE cơ Driver Interface Ver 8.1.0.1263
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-15
30MB
XNOTE Intel Chipset Driver Ver 9.4.0.1026
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-15
5MB
XNOTE Công nghệ Intel Rapid Storage driver Ver 12.8.0.1016
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-15
16MB
XNOTE Intel Chipset Driver Ver 9.3.0.1026
Cửa sổ 7 64bit
2013-05-27
4MB
Quản lý Intel XNOTE cơ Driver Interface Ver 8.1.0.1263
Cửa sổ 7 64bit
2013-05-27
30MB
XNOTE Intel Chipset Driver Ver 9.3.0.1026
Cửa sổ 7 32bit
2013-03-18
4MB
Quản lý Intel XNOTE cơ Driver Interface Ver 8.1.0.1263
Cửa sổ 7 32bit
2013-03-18
30MB
XNOTE Công nghệ Intel Rapid Storage driver Ver 11.6.0.1030
Cửa sổ 8 64bit
2013-01-17
22MB
XNOTE Intel Chipset Driver Ver 9.3.0.1026
Cửa sổ 8 64bit
2013-01-17
4MB
Quản lý Intel XNOTE cơ Driver Interface Ver 8.1.0.1263
Cửa sổ 8 64bit
2013-01-17
1MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE intel GMA driver Ver 10.18.10.3316
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-15
154MB
XNOTE nVidia GeForce driver Ver 9.18.13.2702
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-15
207MB
XNOTE intel GMA driver Ver 9.17.10.2932
Cửa sổ 7 64bit
2013-05-27
122MB
XNOTE nVidia GeForce driver Ver 9.18.13.1100
Cửa sổ 7 64bit
2013-05-27
203MB
XNOTE nVidia GeForce driver Ver 9.18.13.1100
Cửa sổ 7 32bit
2013-03-22
149MB
XNOTE intel GMA driver Ver 9.17.10.2932
Cửa sổ 7 32bit
2013-03-18
94MB
XNOTE nVidia GeForce driver Ver 9.18.13.1100
Cửa sổ 8 64bit
2013-03-04
203MB
XNOTE intel GMA driver Ver 9.17.10.2932
Cửa sổ 8 64bit
2013-03-04
122MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển XNOTE intel Bluetooth Ver 3.1.1309.390
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-15
186MB
Trình điều khiển XNOTE intel Bluetooth Ver 2.2.16.30255
Cửa sổ 7 64bit
2013-05-27
323MB
Trình điều khiển XNOTE intel Bluetooth Ver 2.2.16.30255
Cửa sổ 7 32bit
2013-03-18
323MB
Trình điều khiển XNOTE intel Bluetooth Ver 2.6.23.40059
Cửa sổ 8 64bit
2013-01-17
45MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE intel Wireless Lan điều khiển Ver 15.3.1.2
Cửa sổ 7 64bit
2013-05-27
90MB
XNOTE intel Wireless Lan điều khiển Ver 15.3.1.2
Cửa sổ 7 32bit
2013-03-18
80MB
XNOTE intel Wireless Lan điều khiển Ver 15.5.7.52
Cửa sổ 8 64bit
2013-01-17
85MB
XNOTE Intel Wireless Display Ver 3.5.41.0
Cửa sổ 7 64bit
2013-05-27
248MB
XNOTE Intel Wireless Display Ver 3.5.41.0
Cửa sổ 7 32bit
2013-03-18
248MB
XNOTE Intel Wireless Display Ver 3.5.41.0
Cửa sổ 8 64bit
2013-03-04
248MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE onboard Realtek LAN driver Ver 8.18.621.2013
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-15
5MB
XNOTE onboard Realtek LAN driver Ver 7.53.216.2012
Cửa sổ 7 64bit
2013-05-27
5MB
XNOTE onboard Realtek LAN driver Ver 7.53.216.2012
Cửa sổ 7 32bit
2013-03-18
5MB
XNOTE onboard Realtek LAN driver Ver 8.3.730.2012
Cửa sổ 8 64bit
2013-01-17
5MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Realtek USB2.0 Card Reader driver Ver 6.2.8400.39032
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-16
16MB
XNOTE Realtek PCIE Card Reader driver Ver 6.2.8400.39032
Cửa sổ 7 64bit
2013-05-27
16MB
XNOTE Realtek PCIE Card Reader driver Ver 6.2.8400.39032
Cửa sổ 7 32bit
2013-03-18
16MB
XNOTE Realtek PCIE Card Reader driver Ver 6.2.8400.39032
Cửa sổ 8 64bit
2013-03-04
16MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Elan TouchPad driver Ver 11.9.16.1
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-04-17
114MB
XNOTE Elan TouchPad driver Ver 11.9.16.1
Cửa sổ 7 32bit
2014-04-17
114MB
XNOTE Elan TouchPad driver Ver 11.9.16.1
Cửa sổ 7 64bit
2014-04-17
114MB
XNOTE Elan TouchPad driver Ver 11.9.16.1
Cửa sổ 8 64bit
2014-04-17
114MB
USB
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE intel USB 3.0 driver Ver 1.0.7.248
Cửa sổ 7 64bit
2013-05-27
5MB
XNOTE intel USB 3.0 driver Ver 1.0.7.248
Cửa sổ 7 32bit
2013-03-18
5MB
Loại khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Airplane Mode điều khiển Ver 1.0.1212.1702
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-16
5MB
XNOTE Airplane Mode điều khiển Ver 1.0.1212.1701
Cửa sổ 8 64bit
2013-03-04
8MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE OSD3 (On Screen Display) Ver 1.0.1402.2701
Cửa sổ 7 32bit
2014-04-17
79MB
XNOTE OSD3 (On Screen Display) Ver 1.0.1402.2701
Cửa sổ 8 64bit
2014-04-17
80MB
XNOTE OSD3 (On Screen Display) Ver 1.0.1402.2701
Cửa sổ 7 64bit
2014-04-17
80MB
XNOTE tốc cache Ver 1.0.86
Cửa sổ 7 64bit
2013-05-27
6MB
Chăm sóc XNOTE LG thông minh Ver 1.0.1301.1101
Cửa sổ 7 64bit
2013-05-27
393MB
XNOTE LG Power Manager Suite Ver 12.05.1401
Cửa sổ 7 64bit
2013-05-27
6MB
XNOTE LG thông minh Share Ver 2.01.1208.2401
Cửa sổ 7 64bit
2013-05-27
123MB
Chăm sóc XNOTE LG thông minh Ver 1.0.1301.1101
Cửa sổ 7 32bit
2013-03-25
393MB
XNOTE LG Power Manager Suite Ver 1.0.1211.2401
Cửa sổ 7 32bit
2013-03-18
6MB
XNOTE LG thông minh Share Ver 2.1.1301.201
Cửa sổ 7 32bit
2013-03-18
123MB
XNOTE tốc cache Ver 1.0.86
Cửa sổ 7 32bit
2013-03-18
5MB
Trung tâm XNOTE LG Care Ver 1.0.1301.1601
Cửa sổ 8 64bit
2013-03-04
10MB
XNOTE LG thông minh Share Ver 2.1.1301.201
Cửa sổ 8 64bit
2013-03-04
131MB
XNOTE LG Trung tâm Kiểm soát Ver 1.0.1301.2301
Cửa sổ 8 64bit
2013-03-04
19MB
XNOTE LG Mạng Chia sẻ Ver 1.0.1212.2701
Cửa sổ 8 64bit
2013-03-04
17MB
XNOTE LG Power Manager Suite Ver 1.0.1211.2401
Cửa sổ 8 64bit
2013-01-17
1MB
XNOTE LG Dễ dàng khởi xướng Ver 1.0.1211.101
Cửa sổ 8 64bit
2013-01-17
3MB
BIOS
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (U460) Hệ thống BIOS Ver F0E
Cửa sổ 64bit
2014-01-17
3MB
XNOTE (U460) Hệ thống BIOS Ver F0E
Cửa sổ 64bit
2014-01-17
3MB