LG Z435 máy tính xách tay Windows XP, Windows 7, Windows 8 Trình điều khiển, phần mềm


LG Z435 Laptop

Tải về LG Z435 Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7, Windows Drivers 8 và phần mềm.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE SRS 3D Wide driver Ver 1.12.5500
Cửa sổ 8 32bit
2012-10-08
19MB
XNOTE SRS 3D Wide driver Ver 1.12.5500
Cửa sổ 8 64bit
2012-10-08
19MB
XNOTE Realtek High Definition Audio Driver Ver 6.0.1.6695
Cửa sổ 8 32bit
2012-09-02
127MB
XNOTE Realtek High Definition Audio Driver Ver 6.0.1.6695
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-30
127MB
XNOTE Realtek High Definition Audio Driver Ver 5.10.0.6493
Windows XP
2012-05-07
119MB
XNOTE Xtreme Surround Hệ thống Ver 4.01.0100
Windows XP
2012-05-07
1MB
XNOTE Realtek High Definition Audio Driver Ver 6.0.1.6493
Cửa sổ 7 32bit
2012-03-08
119MB
XNOTE SRS 3D Wide driver Ver 1.11.8600
Cửa sổ 7 32bit
2012-03-08
17MB
XNOTE Realtek High Definition Audio Driver Ver 6.0.1.6493
Cửa sổ 7 64bit
2012-02-20
119MB
XNOTE SRS 3D Wide driver Ver 1.11.8600
Cửa sổ 7 64bit
2012-02-20
17MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Quản lý Intel XNOTE cơ Driver Interface Ver 8.1.0.1263
Cửa sổ 8 32bit
2012-09-02
30MB
XNOTE Intel Chipset Driver Ver 9.3.0.1021
Cửa sổ 8 32bit
2012-09-02
2MB
XNOTE Công nghệ Intel Rapid Storage driver Ver 11.5.0.1207
Cửa sổ 8 32bit
2012-09-02
11MB
XNOTE Công nghệ Intel Rapid Storage driver Ver 11.5.0.1207
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-30
11MB
XNOTE Intel Chipset Driver Ver 9.3.0.1021
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-30
2MB
Quản lý Intel XNOTE cơ Driver Interface Ver 8.1.0.1263
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-30
30MB
Quản lý Intel XNOTE cơ Driver Interface Ver 7.0.0.1144
Windows XP
2012-05-07
3MB
XNOTE Intel Chipset Driver Ver 9.2.0.1030
Windows XP
2012-05-07
2MB
XNOTE Công nghệ Intel Rapid Storage driver Ver 10.8.0.1003
Windows XP
2012-05-07
208MB
Quản lý Intel XNOTE cơ Driver Interface Ver 7.0.0.1144
Cửa sổ 7 32bit
2012-03-08
3MB
XNOTE Công nghệ Intel Rapid Storage driver Ver 10.8.0.1003
Cửa sổ 7 32bit
2012-03-08
11MB
XNOTE Intel Chipset Driver Ver 9.2.0.1030
Cửa sổ 7 32bit
2012-03-08
2MB
XNOTE Intel Chipset Driver Ver 9.2.0.1030
Cửa sổ 7 64bit
2012-02-20
2MB
XNOTE Công nghệ Intel Rapid Storage driver Ver 10.8.0.1003
Cửa sổ 7 64bit
2012-02-20
11MB
Quản lý Intel XNOTE cơ Driver Interface Ver 7.0.0.1144
Cửa sổ 7 64bit
2012-02-20
3MB
XNOTE Intel Rapid Storage (SATA AHCI Controller) điều khiển Ver 10.1.0.100
Windows XP
2011-03-18
309KB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE intel GMA driver Ver 9.17.10.2828
Cửa sổ 8 32bit
2012-09-02
109MB
XNOTE intel GMA driver Ver 9.17.10.2828
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-30
146MB
XNOTE intel GMA driver Ver 6.14.10.5398
Windows XP
2012-05-07
22MB
XNOTE intel GMA driver Ver 8.15.10.2622
Cửa sổ 7 64bit
2012-03-09
81MB
XNOTE intel GMA driver Ver 8.15.10.2622
Cửa sổ 7 32bit
2012-03-08
71MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển XNOTE Ralink Bluetooth Ver 9.1.6.0
Cửa sổ 8 32bit
2012-09-02
58MB
Trình điều khiển XNOTE intel Bluetooth Ver 2.5.21.40054
Cửa sổ 8 32bit
2012-09-02
64MB
Trình điều khiển XNOTE Ralink Bluetooth Ver 9.1.6.0
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-30
58MB
Trình điều khiển XNOTE intel Bluetooth Ver 2.5.21.40054
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-30
64MB
Trình điều khiển XNOTE intel Bluetooth Ver 1.0.90.20620
Windows XP
2012-05-07
144MB
Trình điều khiển XNOTE Ralink Bluetooth Ver 9.1.6.0
Windows XP
2012-05-07
58MB
Trình điều khiển XNOTE Ralink Bluetooth Ver 9.1.6.0
Cửa sổ 7 32bit
2012-03-08
51MB
Trình điều khiển XNOTE intel Bluetooth Ver 1.0.90.20620
Cửa sổ 7 32bit
2012-03-08
72MB
Trình điều khiển XNOTE intel Bluetooth Ver 1.0.90.20620
Cửa sổ 7 64bit
2012-02-20
144MB
Trình điều khiển XNOTE Ralink Bluetooth Ver 9.1.6.0
Cửa sổ 7 64bit
2012-02-20
51MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Ralink Wireless LAN N điều khiển Ver 5.0.0.0
Cửa sổ 8 32bit
2012-09-02
18MB
XNOTE intel Wireless Lan điều khiển Ver 15.5.0.42
Cửa sổ 8 32bit
2012-09-02
142MB
XNOTE intel Wireless Lan điều khiển Ver 15.5.0.42
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-30
142MB
XNOTE Intel WiMAX Driver / gói phần mềm Ver 7.5.1007.26
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-30
121MB
XNOTE Ralink Wireless LAN N điều khiển Ver 5.0.0.0
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-30
18MB
XNOTE intel Wireless Lan điều khiển Ver 14.3.1.1
Windows XP
2012-05-07
199MB
XNOTE Ralink Wireless LAN N điều khiển Ver 3.2.8.0
Windows XP
2012-05-07
16MB
XNOTE Ralink Wireless LAN N điều khiển Ver 3.2.8.0
Cửa sổ 7 32bit
2012-03-08
16MB
XNOTE intel Wireless Lan điều khiển Ver 14.3.1.1
Cửa sổ 7 32bit
2012-03-08
199MB
XNOTE intel Wireless Lan điều khiển Ver 14.3.1.1
Cửa sổ 7 64bit
2012-03-08
199MB
XNOTE Ralink Wireless LAN N điều khiển Ver 3.2.8.0
Cửa sổ 7 64bit
2012-02-20
16MB
XNOTE Intel Wireless Display Ver 3.5.40.0
Cửa sổ 8 64bit
2013-01-04
248MB
XNOTE Intel Wireless Display Ver 3.5.40.0
Cửa sổ 8 32bit
2013-01-04
248MB
XNOTE Intel Wireless Display Ver 2.2.14.0
Cửa sổ 7 32bit
2012-01-16
120MB
XNOTE Intel Wireless Display Ver 2.2.14.0
Cửa sổ 7 64bit
2011-12-23
120MB
XNOTE Intel WiMAX Driver / gói phần mềm Ver 7.5.1007.26
Cửa sổ 8 32bit
2012-09-02
121MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE onboard Realtek LAN driver Ver 8.3.730.2012
Cửa sổ 8 32bit
2012-09-02
5MB
XNOTE onboard Realtek LAN driver Ver 8.3.730.2012
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-30
5MB
XNOTE onboard Realtek LAN driver Ver 5.790.0824.2011
Windows XP
2012-05-15
5MB
XNOTE onboard Realtek LAN driver Ver 7.48.823.2011
Cửa sổ 7 32bit
2012-03-08
5MB
XNOTE onboard Realtek LAN driver Ver 7.48.823.2011
Cửa sổ 7 64bit
2012-02-20
5MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Realtek PCIE Card Reader driver Ver 6.2.8400.28123
Cửa sổ 8 32bit
2012-09-02
16MB
XNOTE Realtek PCIE Card Reader driver Ver 6.2.8400.28123
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-30
16MB
XNOTE Realtek PCIE Card Reader driver Ver 6.1.7601.92
Windows XP
2012-05-07
10MB
XNOTE Realtek PCIE Card Reader driver Ver 6.1.7601.92
Cửa sổ 7 32bit
2012-03-08
10MB
XNOTE Realtek PCIE Card Reader driver Ver 6.1.7601.92
Cửa sổ 7 64bit
2012-02-20
10MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Elan TouchPad driver Ver 11.9.6.5
Cửa sổ 8 32bit
2013-02-27
111MB
XNOTE Elan TouchPad driver Ver 11.9.6.5
Cửa sổ 7 32bit
2013-02-27
111MB
XNOTE Elan TouchPad driver Ver 11.9.6.5
Cửa sổ 7 64bit
2013-02-27
111MB
XNOTE Elan TouchPad driver Ver 11.9.6.5
Cửa sổ 8 64bit
2013-02-27
111MB
XNOTE Elan TouchPad driver Ver 10.9.2.2
Windows XP
2012-05-07
173MB
USB
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE USB 3.0 driver Ver 1.12.16.0
Windows XP
2012-05-07
6MB
XNOTE USB 3.0 driver Ver 1.12.16.0
Cửa sổ 7 32bit
2012-03-08
6MB
XNOTE USB 3.0 driver Ver 1.12.16.0
Cửa sổ 7 64bit
2012-02-20
6MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Cửa sổ 7 Restore Giải pháp
cửa sổ 8
2012-10-16
1MB
XNOTE LG Dễ dàng khởi xướng Ver 1.0.1209.1601
Cửa sổ 8 64bit
2012-10-08
3MB
XNOTE LG Trung tâm Kiểm soát Ver 1.0.1210.501
Cửa sổ 8 32bit
2012-10-08
19MB
XNOTE LG Trung tâm Kiểm soát Ver 1.0.1210.501
Cửa sổ 8 64bit
2012-10-08
19MB
XNOTE LG Dễ dàng khởi xướng Ver 1.0.1209.1601
Cửa sổ 8 32bit
2012-10-08
3MB
LG Application Updater Ver 1.0
Cửa sổ 8 64bit
2012-09-18
1MB
XNOTE tốc cache Ver 1.0.86
Cửa sổ 8 32bit
2012-09-02
12MB
XNOTE Intel Rapid Start Technology Ver 1.0.0.1022
Cửa sổ 8 32bit
2012-09-02
2MB
XNOTE LG Rapid Start đốc Ver 33. 0.1208.2001
Cửa sổ 8 32bit
2012-09-02
8MB
XNOTE OSD3 (On Screen Display) Ver 1.00.1209.1801
Cửa sổ 8 32bit
2012-09-02
10MB
XNOTE LG Power Manager Suite Ver 1.0.1208.2201
Cửa sổ 8 32bit
2012-09-02
1MB
XNOTE LG Rapid Start đốc Ver 33.0.1209.1701
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-31
10MB
XNOTE Intel Rapid Start Technology Ver 1.0.0.1022
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-31
2MB
XNOTE tốc cache Ver 1.0.86
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-31
12MB
XNOTE OSD3 (On Screen Display) Ver 1.00.1209.1801
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-30
10MB
XNOTE LG Power Manager Suite Ver 1.0.1208.2201
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-30
1MB
XNOTE OSD (On Screen Display) Ver 10.01.1107.1901
Windows XP
2012-05-07
2MB
XNOTE OSD2 (On Screen Display) Ver 10.00.1204.1801
Cửa sổ 7 64bit
2012-04-26
8MB
XNOTE LG Truyền thông FUNtasia Ver 1.0.1111.1701
Cửa sổ 7 32bit
2012-03-09
128MB
XNOTE LG thông minh Trang Ver 1.0.1201.1001
Cửa sổ 7 32bit
2012-03-09
78MB
XNOTE OSD2 (On Screen Display) Ver 11.00.1201.0901
Cửa sổ 7 32bit
2012-03-09
8MB
XNOTE LG thông minh Chỉ số Ver 2.17.1111.2101
Cửa sổ 7 32bit
2012-03-09
1MB
XNOTE tốc cache Ver 1.0.70
Cửa sổ 7 32bit
2012-03-09
5MB
XNOTE LG Cập nhật thông minh Chương trình Ver 7.0ZO
Cửa sổ 7 32bit
2012-03-09
35MB
XNOTE LG Power Manager Suite Ver 6.00.1201.1701
Cửa sổ 7 32bit
2012-03-09
5MB
Chăm sóc XNOTE LG thông minh Ver 1.00.1201.2001
Cửa sổ 7 32bit
2012-03-09
393MB
XNOTE LG Tốc độ quản lý Ver 1.0.1201.1301
Cửa sổ 7 32bit
2012-03-09
14MB
XNOTE LG Network Manager Ver 1.00.1202.0901
Cửa sổ 7 32bit
2012-03-09
62MB
XNOTE LG Truyền thông FUNtasia Ver 1.0.1111.1701
Cửa sổ 7 64bit
2012-02-20
128MB
XNOTE LG Power Manager Suite Ver 5.00.1201.0601
Cửa sổ 7 64bit
2012-02-20
5MB
XNOTE LG Tốc độ quản lý Ver 1.0.1201.1301
Cửa sổ 7 64bit
2012-02-20
14MB
XNOTE LG Cập nhật thông minh Chương trình Ver 9.0ZO
Cửa sổ 7 64bit
2012-02-20
35MB
XNOTE LG thông minh Chỉ số Ver 2.17.1111.2101
Cửa sổ 7 64bit
2012-02-20
1MB
XNOTE LG thông minh Trang Ver 1.0.1201.1001
Cửa sổ 7 64bit
2012-02-20
78MB
Chăm sóc XNOTE LG thông minh Ver 1.00.1201.2001
Cửa sổ 7 64bit
2012-02-20
393MB
XNOTE LG Network Manager Ver 1.00.1202.0901
Cửa sổ 7 64bit
2012-02-20
62MB
XNOTE tốc cache Ver 1.0.70
Cửa sổ 7 64bit
2012-02-20
6MB
BIOS
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
BIOS_64bit] XNOTE (Z430 / Z435) Hệ thống BIOS Ver F04
2012-10-26
5MB
BIOS_32bit] XNOTE (Z430 / Z435) Hệ thống BIOS Ver F04
2012-10-26
5MB