LG X100 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, phần mềm


LG X100 Laptop

Tải về LG XNOTE X100 máy tính xách tay Windows XP, Vista, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG xách tay Realtek Sound Driver Ver 5.10.0.5485
Windows XP
08 / 27 / 2009
91,417K
LG xách tay Realtek Sound / SRS driver Ver 6.0.1.5532
windows Vista
08 / 27 / 2009
18,214K
LG xách tay Realtek SRS SurroundXT driver Ver 4.00.0500
Windows XP
08 / 27 / 2009
902K
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG Máy tính xách tay Intel Chipset Driver Ver 8.3.0.1013
windows Vista
08 / 27 / 2009
2,027K
LG Máy tính xách tay Intel Chipset Driver Ver 8.2.0.1014
Windows XP
08 / 27 / 2009
1,926K
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG Notebook nVidia GeForce 8400 / 8600 driver Ver 7.15.11.5686
windows Vista
08 / 27 / 2009
57,191K
LG Notebook nVidia GeForce 8400 / 8600 driver Ver 6.14.11.5686
Windows XP
08 / 27 / 2009
68,359K
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG xách tay IVT BlueSoleil Bluetooth điều khiển Ver 5.0.0.
Windows XP, Windows Vista
08 / 27 / 2009
90,333K
LG xách tay IVT BlueSoleil Bluetooth điều khiển Ver 5.0.0.
Windows XP, Windows Vista
08 / 27 / 2009
90,333K
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG Máy tính xách tay Intel Wireless ABG / AGN driver Ver 11.5.0.34
windows Vista
08 / 27 / 2009
5,086K
LG Noteboo Intel Wireless ABG / AGN driver Ver 11.5.1.8
Windows XP
08 / 27 / 2009
4,844K
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG xách tay Onboard Agere Systems LAN driver
windows Vista
08 / 27 / 2009
322K
LG xách tay Onboard Agere Systems LAN driver Ver. 1.2.17.19
Windows XP
08 / 27 / 2009
2,737K
modem
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG xách tay Agere Systems Modem Driver Ver 2.1.72
Windows XP
08 / 30 / 2009
717K
LG xách tay Agere Systems Modem Driver Ver 2.1.72
Windows XP
08 / 27 / 2009
717K
LG xách tay Agere Systems Modem Driver Ver 2.1.74.0
windows Vista
08 / 27 / 2009
692K
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG xách tay TouchPad driver Ver 10.0.19.0
windows Vista
08 / 27 / 2009
11,972K
LG xách tay TouchPad driver Ver 8.3.6.0
Windows XP
08 / 27 / 2009
5,470K
Pin
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG xách tay Pin Miser Ver 5.0007.1119.01
windows Vista
08 / 27 / 2009
3,431K
LG xách tay Pin Miser Ver 4.0107.0223.01
Windows XP
08 / 27 / 2009
2,808K
PCMCIA
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG xách tay TI CardBus Controller Driver Ver 2.0.0.8
Windows XP
08 / 27 / 2009
5,524K
LG xách tay TI CardBus & FlashMedia Controller Driver
windows Vista
08 / 27 / 2009
5,528K
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG xách tay Chương trình Cập nhật thông minh của LG
windows Vista
08 / 27 / 2009
14,914K
Máy tính xách tay OSD LG (On Screen Display) Ver 2.0507.1105.01
windows Vista
08 / 27 / 2009
1,795K
Chương trình Magnifier LG cho LG Máy tính xách tay
Windows XP, Windows Vista
08 / 27 / 2009
08 / 27 / 2009
2,171K
2,695K
Máy tính xách tay OSD LG (On Screen Display) Ver 1.5008.0122.01
Windows XP
08 / 27 / 2009
2,675K
LG xách tay IP hành Ver 3.0107.0216.01
Windows XP
08 / 27 / 2009
6,827K
Hướng dẫn sử dụng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
CHỦ HƯỚNG DẪN
05 / 19 / 2008
4,867K