LG Z455 máy tính xách tay Windows XP, Windows 7, Windows 8 Trình điều khiển, phần mềm


LG Z455 Laptop

Tải về LG Z455 Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7, Windows Drivers 8, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE SRS 3D Wide driver Ver 1.12.9500
Cửa sổ 7 32bit
2014-06-05
22MB
XNOTE SRS 3D Wide driver Ver 1.12.9500
Cửa sổ 7 64bit
2014-06-05
22MB
XNOTE SRS 3D Wide driver Ver 1.12.5500
Cửa sổ 8 32bit
2012-10-08
19MB
XNOTE SRS 3D Wide driver Ver 1.12.5500
Cửa sổ 8 64bit
2012-10-08
19MB
XNOTE Realtek High Definition Audio Driver Ver 6.0.1.6695
Cửa sổ 8 32bit
2012-09-02
127MB
XNOTE Realtek High Definition Audio Driver Ver 6.0.1.6695
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-30
127MB
XNOTE Xtreme Surround Hệ thống Ver 4.01.0100
Windows XP
2012-08-14
1MB
XNOTE Realtek High Definition Audio Driver Ver 6.0.1.6591
Windows XP
2012-08-14
146MB
XNOTE Realtek High Definition Audio Driver Ver 6.0.1.6591
Cửa sổ 7 32bit
2012-08-13
146MB
XNOTE Realtek High Definition Audio Driver Ver 6.0.1.6591
Cửa sổ 7 64bit
2012-06-14
146MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Quản lý Intel XNOTE cơ Driver Interface Ver 8.1.0.1263
Cửa sổ 8 32bit
2012-09-02
30MB
XNOTE Intel Chipset Driver Ver 9.3.0.1021
Cửa sổ 8 32bit
2012-09-02
2MB
XNOTE Công nghệ Intel Rapid Storage driver Ver 11.5.0.1207
Cửa sổ 8 32bit
2012-09-02
11MB
XNOTE Công nghệ Intel Rapid Storage driver Ver 11.5.0.1207
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-30
11MB
XNOTE Intel Chipset Driver Ver 9.3.0.1021
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-30
2MB
Quản lý Intel XNOTE cơ Driver Interface Ver 8.1.0.1263
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-30
30MB
XNOTE Công nghệ Intel Rapid Storage driver Ver 11.1.0.1006
Windows XP
2012-08-14
208MB
XNOTE Intel Chipset Driver Ver 9.3.0.1020
Windows XP
2012-08-14
2MB
Quản lý Intel XNOTE cơ Driver Interface Ver 8.0.0.1262
Windows XP
2012-08-14
47MB
XNOTE Intel Chipset Driver Ver 9.3.0.1020
Cửa sổ 7 32bit
2012-08-13
2MB
XNOTE Công nghệ Intel Rapid Storage driver Ver 11.1.0.1006
Cửa sổ 7 32bit
2012-08-13
11MB
Quản lý Intel XNOTE cơ Driver Interface Ver 8.0.0.1262
Cửa sổ 7 32bit
2012-08-13
47MB
XNOTE Công nghệ Intel Rapid Storage driver Ver 11.1.0.1006
Cửa sổ 7 64bit
2012-06-14
11MB
Quản lý Intel XNOTE cơ Driver Interface Ver 8.0.0.1262
Cửa sổ 7 64bit
2012-06-14
47MB
XNOTE Intel Chipset Driver Ver 9.3.0.1020
Cửa sổ 7 64bit
2012-06-14
2MB
XNOTE Intel Rapid Storage (SATA AHCI Controller) điều khiển Ver 11.0.0.103
Windows XP
2012-06-01
287KB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE intel GMA driver Ver 9.17.10.2828
Cửa sổ 8 32bit
2012-09-02
109MB
XNOTE intel GMA driver Ver 9.17.10.2828
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-30
146MB
XNOTE intel GMA driver Ver 6.14.10.5415
Windows XP
2012-08-14
22MB
XNOTE intel GMA driver Ver 8.15.10.2712
Cửa sổ 7 64bit
2012-08-13
148MB
XNOTE intel GMA driver Ver 8.15.10.2712
Cửa sổ 7 32bit
2012-08-13
110MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển XNOTE intel Bluetooth Ver 2.5.21.40054
Cửa sổ 8 32bit
2012-09-02
64MB
Trình điều khiển XNOTE intel Bluetooth Ver 2.5.21.40054
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-30
64MB
Trình điều khiển XNOTE intel Bluetooth Ver 2.0.15.30150
Windows XP
2012-08-14
321MB
Trình điều khiển XNOTE intel Bluetooth Ver 2.0.15.30150
Cửa sổ 7 32bit
2012-08-13
321MB
Trình điều khiển XNOTE intel Bluetooth Ver 2.0.15.30150
Cửa sổ 7 64bit
2012-06-14
321MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE intel Wireless Lan điều khiển Ver 15.5.0.42
Cửa sổ 8 32bit
2012-09-02
142MB
XNOTE intel Wireless Lan điều khiển Ver 15.5.0.42
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-30
142MB
XNOTE intel Wireless Lan điều khiển Ver 15.1.1.1
Windows XP
2012-08-14
47MB
XNOTE intel Wireless Lan điều khiển Ver 15.1.1.1
Cửa sổ 7 32bit
2012-08-13
74MB
XNOTE intel Wireless Lan điều khiển Ver 15.1.1.1
Cửa sổ 7 64bit
2012-06-14
83MB
XNOTE Intel Wireless Display Ver 3.5.40.0
Cửa sổ 8 64bit
2013-01-04
248MB
XNOTE Intel Wireless Display Ver 3.5.40.0
Cửa sổ 8 32bit
2013-01-04
248MB
XNOTE Intel Wireless Display Ver 3.1.29.0
Cửa sổ 7 32bit
2012-08-13
214MB
XNOTE Intel Wireless Display Ver 3.1.29.0
Cửa sổ 7 64bit
2012-06-14
214MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE onboard Realtek LAN driver Ver 8.3.730.2012
Cửa sổ 8 32bit
2012-09-02
5MB
XNOTE onboard Realtek LAN driver Ver 8.3.730.2012
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-30
5MB
XNOTE onboard Realtek LAN driver Ver 5.79.824.2011
Windows XP
2012-08-14
5MB
XNOTE onboard Realtek LAN driver Ver 7.48.823.2011
Cửa sổ 7 32bit
2012-08-13
5MB
XNOTE onboard Realtek LAN driver Ver 7.48.823.2011
Cửa sổ 7 64bit
2012-06-14
5MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Realtek PCIE Card Reader driver Ver 6.2.8400.28123
Cửa sổ 8 32bit
2012-09-02
16MB
XNOTE Realtek PCIE Card Reader driver Ver 6.2.8400.28123
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-30
16MB
XNOTE Realtek PCIE Card Reader driver Ver 6.1.7601.28117
Windows XP
2012-08-14
10MB
XNOTE Realtek PCIE Card Reader driver Ver 6.1.7601.92
Cửa sổ 7 32bit
2012-08-13
10MB
XNOTE Realtek PCIE Card Reader driver Ver 6.1.7601.92
Cửa sổ 7 64bit
2012-06-14
10MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Elan TouchPad driver Ver 11.9.6.5
Cửa sổ 8 32bit
2013-02-27
111MB
XNOTE Elan TouchPad driver Ver 11.9.6.5
Cửa sổ 7 64bit
2013-02-27
111MB
XNOTE Elan TouchPad driver Ver 11.9.6.5
Cửa sổ 7 32bit
2013-02-27
111MB
XNOTE Elan TouchPad driver Ver 11.9.6.5
Cửa sổ 8 64bit
2013-02-27
111MB
XNOTE Elan TouchPad driver Ver 10.9.2.2
Windows XP
2012-08-14
173MB
USB
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE USB 3.0 driver Ver 1.0.4.225
Cửa sổ 7 32bit
2012-08-13
13MB
XNOTE USB 3.0 driver Ver 1.0.4.225
Cửa sổ 7 64bit
2012-06-14
13MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE LG Cập nhật thông minh Chương trình Ver 9.2Z
Cửa sổ 7 64bit
2013-02-15
35MB
Chăm sóc XNOTE LG thông minh Ver 1.0.1301.1001
Cửa sổ 7 64bit
2013-02-15
393MB
Cửa sổ 7 Restore Giải pháp
cửa sổ 8
2012-10-16
1MB
XNOTE LG Dễ dàng khởi xướng Ver 1.0.1209.1601
Cửa sổ 8 64bit
2012-10-08
3MB
XNOTE LG Trung tâm Kiểm soát Ver 1.0.1210.501
Cửa sổ 8 32bit
2012-10-08
19MB
XNOTE LG Trung tâm Kiểm soát Ver 1.0.1210.501
Cửa sổ 8 64bit
2012-10-08
19MB
XNOTE LG Dễ dàng khởi xướng Ver 1.0.1209.1601
Cửa sổ 8 32bit
2012-10-08
3MB
LG Application Updater Ver 1.0
Cửa sổ 8 64bit
2012-09-18
1MB
XNOTE tốc cache Ver 1.0.86
Cửa sổ 8 32bit
2012-09-02
12MB
XNOTE Intel Rapid Start Technology Ver 1.0.0.1022
Cửa sổ 8 32bit
2012-09-02
2MB
XNOTE LG Rapid Start đốc Ver 2.0.1208.1401
Cửa sổ 8 32bit
2012-09-02
8MB
XNOTE OSD3 (On Screen Display) Ver 1.00.1209.1801
Cửa sổ 8 32bit
2012-09-02
10MB
XNOTE LG Power Manager Suite Ver 1.0.1208.2201
Cửa sổ 8 32bit
2012-09-02
1MB
XNOTE Intel Rapid Start Technology Ver 1.0.0.1022
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-31
2MB
XNOTE tốc cache Ver 1.0.86
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-31
12MB
XNOTE LG Rapid Start đốc Ver 1.0.1210.0801
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-31
5MB
XNOTE OSD3 (On Screen Display) Ver 1.00.1209.1801
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-30
10MB
XNOTE LG Power Manager Suite Ver 1.0.1208.2201
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-30
1MB
XNOTE OSD (On Screen Display) Ver 10.01.1107.1901
Windows XP
2012-08-14
2MB
XNOTE tốc cache Ver 1.0.86
Cửa sổ 7 64bit
2012-08-13
6MB
XNOTE OSD2 (On Screen Display) Ver 11.00.1205.2101
Cửa sổ 7 32bit
2012-08-13
8MB
XNOTE LG thông minh Share Ver 2.01.1206.0402
Cửa sổ 7 32bit
2012-08-13
168MB
Chăm sóc XNOTE LG thông minh Ver 1.0.1204.1801
Cửa sổ 7 32bit
2012-08-13
393MB
XNOTE tốc cache Ver 1.0.86
Cửa sổ 7 32bit
2012-08-13
5MB
XNOTE LG thông minh Share Ver 2.01.1206.0402
Cửa sổ 7 64bit
2012-08-13
168MB
XNOTE LG Network Manager Ver 1.00.1206.1901
Cửa sổ 7 64bit
2012-08-13
62MB
XNOTE LG Cập nhật thông minh Chương trình Ver 7.0ZC
Cửa sổ 7 32bit
2012-08-13
35MB
XNOTE LG Power Manager Suite Ver 6.00.1205.1401
Cửa sổ 7 32bit
2012-08-13
6MB
XNOTE LG Tốc độ quản lý Ver 1.0.1203.0201
Cửa sổ 7 32bit
2012-08-13
14MB
XNOTE LG thông minh Chỉ số Ver 2.21.1205.1501
Cửa sổ 7 32bit
2012-08-13
1MB
XNOTE LG Network Manager Ver 1.00.1206.1901
Cửa sổ 7 32bit
2012-08-13
62MB
XNOTE LG Tốc độ quản lý Ver 1.0.1203.0201
Cửa sổ 7 64bit
2012-06-14
14MB
XNOTE OSD2 (On Screen Display) Ver 10.00.1204.1801
Cửa sổ 7 64bit
2012-06-14
8MB
XNOTE LG Power Manager Suite Ver 5.00.1203.1501
Cửa sổ 7 64bit
2012-06-14
6MB
XNOTE LG thông minh Chỉ số Ver 2.21.1205.1501
Cửa sổ 7 64bit
2012-06-14
1MB
BIOS
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (Z450 / Z455) Hệ thống BIOS Ver F0B
Cửa sổ 64bit
2012-10-26
5MB
XNOTE (Z450 / Z455) Hệ thống BIOS Ver F0B
Cửa sổ 64bit
2012-10-26
5MB