LG Z460 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm


LG Z460 Ultrabook

Tải về LG Z460 Ultrabook của Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
điều khiển Realtek Audio cho LG xách tay. (Ver 6.0.1.6704)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
06 / 30 / 2015
131,210K
điều khiển Realtek Audio cho LG xách tay. (Ver 6.0.1.7032)
Cửa sổ 8.1 64bit
06 / 29 / 2015
218402K
điều khiển Realtek Audio cho LG xách tay. (Ver 6.0.1.6591)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
02 / 01 / 2013
149,801K
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Chipset driver cho LG xách tay. (Ver 9.3.0.1021)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
06 / 30 / 2015
2,920K
Intel Chipset driver cho LG xách tay. (Ver 9.4.0.1026)
Cửa sổ 8.1 32bit, Windows 8.1 64bit
06 / 29 / 2015
5,201K
điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid cho LG. (Ver 12.8.0.1016)
Cửa sổ 8.1 64bit
06 / 29 / 2015
16,527K
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho LG. (Ver 8.1.0.1263)
Cửa sổ 8.1 64bit
06 / 29 / 2015
31,613K
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho LG. (Ver 8.1.0.1263)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
06 / 29 / 2015
48,927K
điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid cho LG (Ver 11.6.0.1030)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
06 / 29 / 2015
30,606K
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho LG xách tay. (Ver 8.0.0.1262)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
07 / 04 / 2013
54,541K
điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid cho LG xách tay. (Ver 11.1.0.1006)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
07 / 04 / 2013
11,401K
Intel Chipset driver cho LG xách tay. (Ver 9.3.0.1020)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
07 / 04 / 2013
2,913K
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel GMA driver cho LG xách tay. (Ver 10.18.10.3316)
Cửa sổ 8.1 64bit
06 / 29 / 2015
161,839K
nVidia GeForce driver cho LG xách tay. (Ver 9.18.13.2702)
Cửa sổ 8.1 64bit
06 / 29 / 2015
06 / 29 / 2015
06 / 29 / 2015
92160K
16254K
16,254K
Intel GMA driver cho LG xách tay. (Ver 8.15.10.2712)
Cửa sổ 7 64bit
07 / 04 / 2013
152,028K
Intel GMA driver cho LG xách tay. (Ver 8.15.10.2712)
Cửa sổ 7 32bit
07 / 04 / 2013
113,646K
Intel GMA driver cho LG xách tay. (Ver 9.17.10.2843)
Cửa sổ 8 64bit
07 / 04 / 2013
152,098K
nVidia GeForce driver cho LG xách tay. (Ver 8.17.12.9593)
Cửa sổ 7 64bit
02 / 01 / 2013
185,979K
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
điều khiển Intel Centrino Wireless Bluetooth cho LG. (Ver 3.1.1309.390)
Cửa sổ 8.1 64bit
06 / 29 / 2015
31,649K
lái xe Ralink Bluetooth cho LG xách tay. (Ver 2.2.0.0)
Cửa sổ 8.1 64bit
06 / 29 / 2015
83,051K
điều khiển Intel Bluetooth cho LG xách tay. (Ver 2.6.23.40059)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
06 / 29 / 2015
77,645K
điều khiển Intel Bluetooth cho LG xách tay. (Ver 2.0.15.30150)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
02 / 01 / 2013
328,980K
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Chương trình Intel Wireless Display cho LG Máy tính xách tay (Ver 3.5.34.0)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
06 / 30 / 2015
255,851K
Ralink Wireless LAN N driver cho LG xách tay. (Ver 5.0.29.8105)
Cửa sổ 8.1 64bit
06 / 29 / 2015
23,376K
Intel Wireless Lan driver cho LG xách tay. (Ver 15.1.1.1)
Cửa sổ 7 64bit
07 / 04 / 2013
85,411K
Intel Wireless Lan driver cho LG xách tay. (Ver 15.1.1.1)
Cửa sổ 7 32bit
07 / 04 / 2013
191,179K
Intel Wireless Lan driver cho LG xách tay. (Ver 15.5.5.47)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
04 / 24 / 2013
80,347K
Chương trình hiển thị không dây Intel cho LG Máy tính xách tay (Ver 3.1.29.0)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
02 / 01 / 2013
219,403K
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Onboard điều khiển Realtek LAN cho LG xách tay. (Ver 8.18.621.2013)
Cửa sổ 8.1 64bit
06 / 29 / 2015
5,850K
Onboard điều khiển Realtek LAN cho LG xách tay. (Ver 8.3.730.2012)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
06 / 29 / 2015
5,714K
Onboard điều khiển Realtek LAN cho LG xách tay. (Ver 7.48.823.2011)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
02 / 01 / 2013
5,645K
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek PCIE Card Reader driver cho LG xách tay. (Ver 6.2.8400.39032)
Cửa sổ 8.1 64bit
06 / 29 / 2015
17,544K
Realtek PCIE Card Reader driver cho LG xách tay. (Ver 6.2.8400.28124)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
07 / 04 / 2013
10,895K
Realtek PCIE Card Reader driver cho LG xách tay. (Ver 6.1.7601.92)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
02 / 01 / 2013
10,836K
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Elan điều khiển TouchPad cho LG xách tay. (Ver 11.9.3.1)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
06 / 30 / 2015
180,511K
Elan điều khiển TouchPad cho LG xách tay. (Ver 11.9.13.1)
Cửa sổ 8.1 64bit
06 / 29 / 2015
114,673K
Synaptics Touchpad driver cho LG xách tay. (Ver 15.3.36.0)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
07 / 04 / 2013
42,711K
Elan Touchpad driver cho LG xách tay. (Ver.10.9.2.2)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
03 / 31 / 2012
177,525K
USB
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel trình điều khiển USB 3.0 cho LG xách tay. (Ver 1.0.4.225)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
07 / 04 / 2013
13,793K
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
điều khiển Control Center của LG cho LG xách tay. (Ver 1.0.1210.801)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
06 / 30 / 2015
19,942K
lái xe Trung tâm chăm sóc của LG cho LG xách tay. (Ver 1.0.1209.2702)
Cửa sổ 8 64bit
06 / 30 / 2015
10,424K
Chương trình LG Update Center cho LG Máy tính xách tay (Ver 1.0.1210.401)
Cửa sổ 8 64bit
06 / 30 / 2015
14,008K
LG Mạng Share cho LG xách tay. (Ver 1.0.1209.2601)
Cửa sổ 8 64bit
06 / 30 / 2015
19,698K
LG thông minh Share cho LG xách tay. (Ver 2.0.1209.2703)
Cửa sổ 8 64bit
06 / 30 / 2015
84,126K
LG Power Manager Suite driver cho LG xách tay. (Ver 1.0.1208.2201)
Cửa sổ 8 32bit
06 / 30 / 2015
1,471K
lái nhớ Cache Express cho LG xách tay. (Ver 1.0.86)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
06 / 30 / 2015
12,723K
LG Power Manager Suite driver cho LG xách tay. (Ver 1.0.1208.2201)
Cửa sổ 8 64bit
06 / 30 / 2015
1,648K
Máy bay điều khiển chế độ cho LG xách tay. (Ver 1.0.1212.1701)
Cửa sổ 8.1 64bit
06 / 29 / 2015
5,842K
điều khiển Intel Rapid Công nghệ Bắt đầu cho LG xách tay. (Ver 2.1.0.1002)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
06 / 29 / 2015
1,914K
LG Chăm sóc thông minh cho LG xách tay. (Ver 1.0.1204.1801)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
07 / 05 / 2013
403,147K
Giám đốc LG Speed ​​cho LG xách tay. (Ver 1.0.1203.0201)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
07 / 05 / 2013
14,883K
LG Power Manager Suite driver cho LG xách tay. (Ver 6.00.1205.1401)
Cửa sổ 7 32bit
07 / 05 / 2013
6,815K
Máy bay điều khiển chế độ cho LG xách tay. (Ver 1.0.1209.1701)
Cửa sổ 8 64bit
07 / 04 / 2013
9,219K
LG Dễ dàng khởi xướng điều khiển cho LG xách tay. (Ver 1.0.1210.601)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
07 / 04 / 2013
3,432K
LG Rapid Start quản lý trình điều khiển cho LG xách tay. (Ver 1.0.1210.1101)
Cửa sổ 8 64bit
07 / 04 / 2013
10,889K
Trên màn hình điều khiển 3 hiển thị cho LG xách tay. (Ver 1.0.1208.2001)
Cửa sổ 8 64bit
07 / 04 / 2013
10,983K
SRS lái 3D Wide cho LG xách tay. (Ver 1.12.5400)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
04 / 24 / 2013
19,915K
Giám đốc LG Mạng cho LG xách tay. (Ver 1.00.1206.1901)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
02 / 01 / 2013
64,257K
LG thông minh Chỉ số trình điều khiển cho LG xách tay. (Ver 2.21.1205.1501)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
02 / 01 / 2013
1,421K
Cập nhật thông minh Chương trình của LG cho LG Máy tính xách tay (Ver 9.1Z)
Cửa sổ 7 64bit
02 / 01 / 2013
36,833K
Cập nhật thông minh Chương trình của LG cho LG Máy tính xách tay (Ver 7.0ZC)
Cửa sổ 7 32bit
02 / 01 / 2013
36,858K
LG thông minh Share cho LG xách tay. (Ver 2.01.1206.0402)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
02 / 01 / 2013
172,641K
Trên màn hình điều khiển 2 hiển thị cho LG xách tay. (Ver 11.00.1205.2101)
Cửa sổ 7 32bit
02 / 01 / 2013
8,359K
LG Power Manager Suite driver cho LG xách tay. (Ver 5.00.1203.1501)
Cửa sổ 7 64bit
02 / 01 / 2013
6,997K
SRS lái 3D Wide cho LG xách tay. (Ver 1.12.1800)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
02 / 01 / 2013
18,675K
BIOS
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Hệ thống BIOS cho Z450 / Z455 Model (Ver. F0B)
Cửa sổ 7 64bit
02 / 01 / 2013
2,786K
Hệ thống BIOS cho Z450 / Z455 Model (Ver. F0B)
Cửa sổ 7 32bit
02 / 01 / 2013
2,792K
Hướng dẫn sử dụng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
CHỦ HƯỚNG DẪN
12 / 04 / 2012
21,522K

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *