LG ZD360 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm


LG Z360 Ultrabook

Tải về LG ZD360 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows Drivers 8.1 và phần mềm.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE SRS 3D Wide driver Ver 1.12.9500
Cửa sổ 8 64bit
2014-06-05
22MB
XNOTE SRS 3D Wide driver Ver 1.12.9500
Cửa sổ 7 32bit
2014-06-05
22MB
XNOTE SRS 3D Wide driver Ver 1.12.9500
Cửa sổ 7 64bit
2014-06-05
22MB
XNOTE Realtek High Definition Audio Driver Ver 6.0.1.7032
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-15
213MB
XNOTE Realtek High Definition Audio Driver Ver 6.0.1.6793
Cửa sổ 7 64bit
2013-03-11
133MB
XNOTE Realtek High Definition Audio Driver Ver 6.0.1.6793
Cửa sổ 8 64bit
2013-02-08
133MB
XNOTE Realtek High Definition Audio Driver Ver 6.0.1.6793
Cửa sổ 7 32bit
2013-02-08
133MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Quản lý Intel XNOTE cơ Driver Interface Ver 8.1.0.1263
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-15
30MB
XNOTE Intel Chipset Driver Ver 9.4.0.1026
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-15
5MB
XNOTE Công nghệ Intel Rapid Storage driver Ver 12.8.0.1016
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-15
16MB
XNOTE Intel Chipset Driver Ver 9.3.0.1026
Cửa sổ 7 64bit
2013-03-11
4MB
XNOTE Công nghệ Intel Rapid Storage driver Ver 11.6.0.1030
Cửa sổ 7 64bit
2013-03-11
11MB
Quản lý Intel XNOTE cơ Driver Interface Ver 8.1.0.1263
Cửa sổ 7 64bit
2013-03-11
30MB
XNOTE Intel Chipset Driver Ver 9.3.0.1026
Cửa sổ 7 32bit
2013-02-08
4MB
Quản lý Intel XNOTE cơ Driver Interface Ver 8.1.0.1263
Cửa sổ 7 32bit
2013-02-08
30MB
XNOTE Intel Chipset Driver Ver 9.3.0.1025
Cửa sổ 8 64bit
2012-12-18
4MB
XNOTE Công nghệ Intel Rapid Storage driver Ver 11.6.0.1030
Cửa sổ 8 64bit
2012-12-18
11MB
Quản lý Intel XNOTE cơ Driver Interface Ver 8.1.0.1263
Cửa sổ 8 64bit
2012-12-18
30MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE intel GMA driver Ver 10.18.10.3316
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-15
154MB
XNOTE intel GMA driver Ver 9.17.10.2884
Cửa sổ 7 64bit
2013-03-11
134MB
XNOTE intel GMA driver Ver 9.17.10.2884
Cửa sổ 8 64bit
2013-02-08
122MB
XNOTE intel GMA driver Ver 9.17.10.2884
Cửa sổ 7 32bit
2013-02-08
107MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển XNOTE intel Bluetooth Ver 3.1.1309.390
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-15
186MB
Trình điều khiển XNOTE intel Bluetooth Ver 2.2.16.30255
Cửa sổ 7 64bit
2013-03-11
323MB
Trình điều khiển XNOTE intel Bluetooth Ver 2.2.16.30255
Cửa sổ 7 32bit
2013-02-08
323MB
Trình điều khiển XNOTE intel Bluetooth Ver 2.6.23.40059
Cửa sổ 8 64bit
2012-12-18
88MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE intel Wireless Lan điều khiển Ver 15.10.3.2
Cửa sổ 7 32bit
2013-10-07
347MB
XNOTE intel Wireless Lan điều khiển Ver 15.10.3.2
Cửa sổ 8 64bit
2013-10-07
347MB
XNOTE intel Wireless Lan điều khiển Ver 15.10.3.2
Cửa sổ 7 64bit
2013-10-07
347MB
XNOTE Intel Wireless Display Ver 3.5.41.0
Cửa sổ 7 64bit
2013-03-11
248MB
XNOTE Intel Wireless Display Ver 3.5.41.0
Cửa sổ 7 32bit
2013-02-08
248MB
XNOTE Intel Wireless Display Ver 3.5.40.0
Cửa sổ 8 64bit
2012-12-18
248MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE onboard Realtek LAN driver Ver 8.18.621.2013
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-15
5MB
XNOTE onboard Realtek LAN driver Ver 7.53.216.2012
Cửa sổ 7 64bit
2013-03-11
5MB
XNOTE onboard Realtek LAN driver Ver 7.53.216.2012
Cửa sổ 7 32bit
2013-02-08
5MB
XNOTE onboard Realtek LAN driver Ver 8.3.730.2012
Cửa sổ 8 64bit
2012-12-18
5MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Realtek USB2.0 Card Reader driver Ver 6.2.8400.39032
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-16
16MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Elan TouchPad driver Ver 11.9.16.1
Cửa sổ 7 32bit
2014-04-17
114MB
XNOTE Elan TouchPad driver Ver 11.9.16.1
Cửa sổ 8 64bit
2014-04-17
114MB
XNOTE Elan TouchPad driver Ver 11.9.16.1
Cửa sổ 7 64bit
2014-04-17
114MB
XNOTE Elan TouchPad driver Ver 11.9.16.1
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-04-17
114MB
USB
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE intel USB 3.0 driver Ver 1.0.7.248
Cửa sổ 7 64bit
2013-03-11
5MB
XNOTE intel USB 3.0 driver Ver 1.0.7.248
Cửa sổ 7 32bit
2013-02-08
5MB
Loại khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Airplane Mode điều khiển Ver 1.0.1212.1702
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-16
5MB
XNOTE Airplane Mode điều khiển Ver 1.0.1209.1701
Cửa sổ 8 64bit
2012-12-18
9MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE OSD3 (On Screen Display) Ver 1.0.1402.2701
Cửa sổ 7 64bit
2014-04-17
80MB
XNOTE OSD3 (On Screen Display) Ver 1.0.1402.2701
Cửa sổ 7 32bit
2014-04-17
79MB
XNOTE OSD3 (On Screen Display) Ver 1.0.1402.2701
Cửa sổ 8 64bit
2014-04-17
80MB
Chăm sóc XNOTE LG thông minh Ver 1.0.1301.1101
Cửa sổ 7 64bit
2013-03-11
393MB
XNOTE LG Cập nhật thông minh Chương trình Ver 7.0Z
Cửa sổ 7 64bit
2013-03-11
35MB
XNOTE LG Power Manager Suite Ver 5.00.1205.1401
Cửa sổ 7 64bit
2013-03-11
6MB
XNOTE LG thông minh Share Ver 2.1.1208.2401
Cửa sổ 7 64bit
2013-03-11
123MB
Chăm sóc XNOTE LG thông minh Ver 1.0.1301.1101
Cửa sổ 7 32bit
2013-02-08
393MB
XNOTE LG thông minh Share Ver 2.1.1208.2401
Cửa sổ 7 32bit
2013-02-08
123MB
XNOTE LG Cập nhật thông minh Chương trình Ver 7.0Z
Cửa sổ 7 32bit
2013-02-08
35MB
XNOTE LG Power Manager Suite Ver 6.00.1205.1401
Cửa sổ 7 32bit
2013-02-08
6MB
XNOTE LG Power Manager Suite Ver 1.0.1210.2201
Cửa sổ 8 64bit
2012-12-18
6MB
XNOTE LG Dễ dàng khởi xướng Ver 1.0.1211.1101
Cửa sổ 8 64bit
2012-12-18
3MB
XNOTE LG Trung tâm Kiểm soát Ver 1.0.1212.401
Cửa sổ 8 64bit
2012-12-18
19MB
XNOTE LG Mạng Chia sẻ Ver 1.0.1211.501
Cửa sổ 8 64bit
2012-12-18
19MB
Trung tâm XNOTE LG Care Ver 1.0.1211.801
Cửa sổ 8 64bit
2012-12-18
10MB
XNOTE LG thông minh Share Ver 2.1.1211.701
Cửa sổ 8 64bit
2012-12-18
82MB
Trung tâm LG Cập nhật
Cửa sổ 8 64bit
2012-12-18
13MB
BIOS
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (Z360 / ZD360) Hệ thống BIOS Ver F0E
Cửa sổ 64bit
2014-01-17
3MB
XNOTE (Z360 / ZD360) Hệ thống BIOS Ver F0E
Cửa sổ 64bit
2014-01-17
3MB