NEC nhanh 486 / 50e SoftwareNEC nhanh 486 / 50e Tải phần mềm File Name: D9X00B3.EXE -- disk: 1 của 1 Thể loại: BIOS - Kích thước: 176830 Sự miêu tả: Thể hiện hệ thống BIOS Nâng cấp đĩa Hệ điều hành: DOS, Windows 3.x, Windows 95, Windows 98, Windows NT 3.51, Windows NT 4,, Windows 2000 Số Phiên bản: 1.00.40 - Ngay gưỉ: 3 / 18 / 1998 File Name: D9X00B5.EXE -- disk: 1 của 1 Thể loại: BIOS - Kích thước: 174364 Sự miêu tả: Tốc hệ thống BIOS Nâng cấp ổ đĩa 5.25in Hệ điều hành: DOS, Windows 3.x, Windows 95, Windows 98, Windows NT 3.51, Windows NT 4,, Windows 2000 Số Phiên bản: 1.00.40 - Ngay gưỉ: 3 / 18 / 1998 File Name: PM6X0B12.EXE -- disk: 1 của 1 Thể loại: BIOS - Kích thước: 248870 Sự miêu tả: PowerMate Express Series BIOS nâng cấp Hệ điều hành: DOS, Windows 3.x, Windows 95, Windows 98, Windows NT 3.51, Windows NT 4,, Windows 2000 Số Phiên bản: 1.00.17 - Ngay gưỉ: 3 / 18 / 1998 File Name: PM6X0B14.EXE -- disk: 1 của 1 Thể loại: BIOS - Kích thước: 251466 Sự miêu tả: BIOS Nâng cấp cho đĩa NEC PowerMate Express Series 3.5in Hệ điều hành: DOS, Windows 3.x, Windows 95, Windows 98, Windows NT 3.51, Windows NT 4,, Windows 2000 Số Phiên bản: 1.00.17 - Ngay gưỉ: 3 / 18 / 1998 File Name: S30000X3.EXE -- disk: 3 của 4 Thể loại: Bo mạch chủ -- Kích thước: 23901 Sự miêu tả: PowerMate tốc hệ thống cấu hình tiện ích Hệ điều hành: DOS, Windows 3.x Số Phiên bản: 3.00.00 - Ngay gưỉ: 3 / 19 / 1998 File Name: S30000X4.EXE -- disk: 4 của 4 Thể loại: Bo mạch chủ -- Kích thước: 311697 Sự miêu tả: PowerMate tốc hệ thống cấu hình tiện ích Hệ điều hành: DOS, Windows 3.x Số Phiên bản: 3.00.00 - Ngay gưỉ: 3 / 19 / 1998 File Name: S3030131.EXE -- disk: 1 của 4 Thể loại: Bo mạch chủ -- Kích thước: 786531 Sự miêu tả: PowerMate tốc hệ thống cấu hình tiện ích Hệ điều hành: DOS, Windows 3.x Số Phiên bản: 3.03.01 - Ngay gưỉ: 3 / 19 / 1998 File Name: S3030132.EXE -- disk: 2 của 4 Thể loại: Bo mạch chủ -- Kích thước: 445021 Sự miêu tả: PowerMate tốc hệ thống cấu hình tiện ích Hệ điều hành: DOS, Windows 3.x Số Phiên bản: 3.03.01 - Ngay gưỉ: 3 / 19 / 1998 File Name: S3030151.EXE -- disk: 1 của 4 Thể loại: Bo mạch chủ -- Kích thước: 781901 Sự miêu tả: đĩa PowerMate tốc hệ thống cấu hình tiện ích 5.25in Hệ điều hành: DOS, Windows 3.x Số Phiên bản: 3.03.01 - Ngay gưỉ: 3 / 19 / 1998 File Name: S3030152.EXE -- disk: 2 của 4 Thể loại: Bo mạch chủ -- Kích thước: 443006 Sự miêu tả: đĩa PowerMate tốc hệ thống cấu hình tiện ích 5.25in Hệ điều hành: DOS, Windows 3.x Số Phiên bản: 3.03.01 - Ngay gưỉ: 3 / 19 / 1998 File Name: S3030231.EXE -- disk: 1 của 2 Thể loại: Bo mạch chủ -- Kích thước: 802885 Sự miêu tả: PowerMate tốc hệ thống cấu hình tiện ích Hệ điều hành: DOS, Windows 3.x Số Phiên bản: 3.03.02 - Ngay gưỉ: 3 / 19 / 1998 File Name: S3030232.EXE -- disk: 2 của 2 Thể loại: Bo mạch chủ -- Kích thước: 450564 Sự miêu tả: PowerMate tốc hệ thống cấu hình tiện ích Hệ điều hành: DOS, Windows 3.x Số Phiên bản: 3.03.02 - Ngay gưỉ: 3 / 19 / 1998 File Name: S3030251.EXE -- disk: 1 của 2 Thể loại: Bo mạch chủ -- Kích thước: 798641 Sự miêu tả: đĩa PowerMate tốc hệ thống cấu hình tiện ích 5.25in Hệ điều hành: DOS, Windows 3.x Số Phiên bản: 3.03.02 - Ngay gưỉ: 3 / 19 / 1998 File Name: S3030252.EXE -- disk: 2 của 2 Thể loại: Bo mạch chủ -- Kích thước: 449016 Sự miêu tả: đĩa PowerMate tốc hệ thống cấu hình tiện ích 5.25in Hệ điều hành: DOS, Windows 3.x Số Phiên bản: 3.03.02 - Ngay gưỉ: 3 / 20 / 1998 File Name: SCUEXP12.EXE -- disk: 1 của 4 Thể loại: Bo mạch chủ -- Kích thước: 674992 Sự miêu tả: PowerMate Express / II System Configuration Utility 5.25in đĩa Hệ điều hành: DOS, Windows 3.x Số Phiên bản: 2.01.01 - Ngay gưỉ: 3 / 20 / 1998 File Name: SCUEXP14.EXE -- disk: 1 của 4 Thể loại: Bo mạch chủ -- Kích thước: 972588 Sự miêu tả: PowerMate Express / II System Configuration Utility Hệ điều hành: DOS, Windows 3.x Số Phiên bản: 2.01.01 - Ngay gưỉ: 3 / 20 / 1998 File Name: SCUEXP22.EXE -- disk: 2 của 4 Thể loại: Bo mạch chủ -- Kích thước: 608840 Sự miêu tả: PowerMate Express / II System Configuration Utility 5.25in đĩa Hệ điều hành: DOS, Windows 3.x Số Phiên bản: 2.01.01 - Ngay gưỉ: 3 / 20 / 1998 File Name: SCUEXP24.EXE -- disk: 2 của 4 Thể loại: Bo mạch chủ -- Kích thước: 606871 Sự miêu tả: PowerMate Express / II System Configuration Utility Hệ điều hành: DOS, Windows 3.x Số Phiên bản: 2.01.01 - Ngay gưỉ: 3 / 20 / 1998 File Name: SCUEXP32.EXE -- disk: 3 của 4 Thể loại: Bo mạch chủ -- Kích thước: 91897 Sự miêu tả: PowerMate Express / II System Configuration Utility 5.25in đĩa Hệ điều hành: DOS, Windows 3.x Số Phiên bản: 2.01.01 - Ngay gưỉ: 3 / 20 / 1998 File Name: SCUEXP34.EXE -- disk: 3 của 4 Thể loại: Bo mạch chủ -- Kích thước: 90019 Sự miêu tả: PowerMate Express / II System Configuration Utility Hệ điều hành: DOS, Windows 3.x Số Phiên bản: 2.01.01 - Ngay gưỉ: 3 / 20 / 1998 File Name: SCUEXP42.EXE -- disk: 4 của 4 Thể loại: Bo mạch chủ -- Kích thước: 796597 Sự miêu tả: PowerMate Express / II System Configuration Utility 5.25in đĩa Hệ điều hành: DOS, Windows 3.x Số Phiên bản: 2.01.01 - Ngay gưỉ: 3 / 20 / 1998 File Name: SCUEXP44.EXE -- disk: 4 của 4 Thể loại: Bo mạch chủ -- Kích thước: 788006 Sự miêu tả: PowerMate Express / II System Configuration Utility Hệ điều hành: DOS, Windows 3.x Số Phiên bản: 2.01.01 - Ngay gưỉ: 3 / 20 / 1998 File Name: T3000SS1.EXE -- disk: 1 của 2 Thể loại: Bo mạch chủ -- Kích thước: 611786 Sự miêu tả: Quản lý SCSI lưu trữ cho Express / II Series Hệ điều hành: DOS, Windows 3.x Số Phiên bản: 1.01.00 - Ngay gưỉ: 3 / 23 / 1998 File Name: T3000SS2.EXE -- disk: 2 của 2 Thể loại: Bo mạch chủ -- Kích thước: 999943 Sự miêu tả: Quản lý SCSI lưu trữ cho Express / II Series Hệ điều hành: DOS, Windows 3.x Số Phiên bản: 1.01.00 - Ngay gưỉ: 3 / 23 / 1998

Một suy nghĩ về "NEC nhanh 486 / 50e Software"


Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *