Toshiba Satellite C70D-B máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, ứng dụng, cập nhật


Toshiba Satellite C70D-B Laptop

Tải về Toshiba Satellite C70D-B Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhngày phát hànhTải về
Toshiba .Windows 10 Nâng cấp trình điều khiển
Version: 1.0
hệ điều hành độc lập01 / 10 / 15TẢI
AMD AHCI driver
Version: 1.2.1.359
Cửa sổ 7 - 32bit27 / 10 / 14TẢI
Toshiba BIOS Update
Version: 5.10-WIN
hệ điều hành độc lập12 / 08 / 15TẢI
Toshiba BIOS Update
Version: 1.30-WIN
hệ điều hành độc lập11 / 12 / 14TẢI
Broadcom Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 12.0.1.653
Cửa sổ 10 - 64bit29 / 09 / 15TẢI
Atheros Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 10.0.1.1
Cửa sổ 10 - 64bit29 / 09 / 15TẢI
Atheros Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 18.0.1.318
Cửa sổ 7 - 32bit06 / 03 / 15TẢI
Atheros Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 18.0.1.318
Cửa sổ 7 - 64bit06 / 03 / 15TẢI
Atheros Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 18.0.1.318
Cửa sổ 8 - 32bit06 / 03 / 15TẢI
Atheros Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 18.0.1.318
Cửa sổ 8 - 64bit06 / 03 / 15TẢI
Atheros Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 18.0.1.318
Cửa sổ 8 - Nâng cấp06 / 03 / 15TẢI
Atheros Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 18.0.1.318
Cửa sổ 8.1 - 32bit06 / 03 / 15TẢI
Atheros Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 18.0.1.318
Cửa sổ 8.1 - 64bit06 / 03 / 15TẢI
Broadcom Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 6.5.1.4900_8
Cửa sổ 7 - 64bit02 / 12 / 14TẢI
Atheros Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 2.00.26
Cửa sổ 7 - 64bit02 / 12 / 14TẢI
Broadcom Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 6.5.1.4900
Cửa sổ 7 - 32bit20 / 10 / 14TẢI
Atheros Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 2.0.26
Cửa sổ 7 - 32bit20 / 10 / 14TẢI
Broadcom Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 12.0.0.9050
Cửa sổ 8.1 - 64bit25 / 09 / 14TẢI
Broadcom Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 6.5.1.4900
Cửa sổ 7 - 64bit30 / 04 / 14TẢI
Atheros Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 2.0.26
Cửa sổ 7 - 64bit30 / 04 / 14TẢI
Toshiba Bluetooth kết
Version: v4.3.03
Cửa sổ 10 - 64bit29 / 09 / 15TẢI
Toshiba Bluetooth Màn hình
Version: 4.08
Cửa sổ 7 - 64bit02 / 12 / 14TẢI
Toshiba Bluetooth Màn hình
Version: 4.08
Cửa sổ 7 - 32bit20 / 10 / 14TẢI
Toshiba Bluetooth Màn hình
Version: 4.08
Cửa sổ 7 - 64bit30 / 04 / 14TẢI
Toshiba Bluetooth Stack
Version: 9.10.32 (T)
Cửa sổ 7 - 64bit26 / 02 / 15TẢI
Toshiba Bluetooth Stack
Version: 9.10.32 (T)
Cửa sổ 7 - 32bit26 / 02 / 15TẢI
Toshiba Bluetooth Stack
Version: 9.10.32 (T)
Cửa sổ 7 - 64bit26 / 02 / 15TẢI
Realtek Card Reader khiển
Version: 10.0.10130.29089
Cửa sổ 10 - 64bit29 / 09 / 15TẢI
Realtek Card Reader khiển
Version: 6.3.9600.29077
Cửa sổ 7 - 32bit04 / 11 / 14TẢI
Realtek Card Reader khiển
Version: 6.3.9600.29077
Cửa sổ 7 - 64bit04 / 11 / 14TẢI
Realtek Card Reader khiển
Version: 6.3.9600.29077
Cửa sổ 8 - 32bit04 / 11 / 14TẢI
Realtek Card Reader khiển
Version: 6.3.9600.29077
Cửa sổ 8 - 64bit04 / 11 / 14TẢI
Realtek Card Reader khiển
Version: 6.3.9600.29077
Cửa sổ 8 - Nâng cấp04 / 11 / 14TẢI
Realtek Card Reader khiển
Version: 6.3.9600.29077
Cửa sổ 8.1 - 32bit04 / 11 / 14TẢI
Realtek Card Reader khiển
Version: 6.3.9600.29077
Cửa sổ 8.1 - 64bit04 / 11 / 14TẢI
Realtek Card Reader khiển
Version: 6.3.9600.29077
Cửa sổ 7 - 64bit30 / 04 / 14TẢI
DTS Inc DTS Studio Sound
Version: 1.2.41.0
Cửa sổ 10 - 64bit29 / 09 / 15TẢI
DTS Inc DTS Studio Sound
Version: 1.1.51.0
Cửa sổ 7 - 32bit06 / 03 / 15TẢI
DTS Inc DTS Studio Sound
Version: 1.1.51.0
Cửa sổ 7 - 64bit06 / 03 / 15TẢI
DTS Inc DTS Studio Sound
Version: 1.1.62.0_VBS
Cửa sổ 7 - 64bit02 / 12 / 14TẢI
DTS Inc DTS Studio Sound
Version: 1.1.62.0
Cửa sổ 7 - 64bit30 / 04 / 14TẢI
DTS Inc DTS Studio Sound
Version: 1.1.62.0
Cửa sổ 7 - 64bit30 / 04 / 14TẢI
DTS Inc DTS Studio Sound
Version: 1.1.57.0
Cửa sổ 8.1 - 64bit28 / 04 / 14TẢI
Toshiba Disc Creator
Version: 2_1_0_13_x64
Cửa sổ 7 - 64bit02 / 12 / 14TẢI
Toshiba Disc Creator
Version: 2.1.0.13
Cửa sổ 7 - 64bit30 / 04 / 14TẢI
Toshiba Disc Creator
Version: 2.1.0.13 cho x64
Cửa sổ 7 - 64bit30 / 04 / 14TẢI
AMD Display Driver
Version: 15.20.1055-150706a
Cửa sổ 10 - 64bit29 / 09 / 15TẢI
AMD Display Driver
Version: 13.352.1004.1024
Cửa sổ 8.1 - 64bit24 / 08 / 15TẢI
AMD Display Driver
Version: 13.352.1004.1026
Cửa sổ 8.1 - 64bit24 / 08 / 15TẢI
AMD Display Driver
Version: 1.1.0.0153
Cửa sổ 7 - 32bit05 / 03 / 15TẢI
AMD Display Driver
Version: 1.1.0.0153
Cửa sổ 7 - 64bit05 / 03 / 15TẢI
AMD Display Driver
Version: 13.302.1501-140320a
Cửa sổ 7 - 64bit02 / 12 / 14TẢI
Toshiba công cụ hiển thị
Version: 1.1.17.0
Cửa sổ 8.1 - 64bit26 / 06 / 14TẢI
Toshiba Eco Utility
Version: 3.0.1.0003
Cửa sổ 10 - 64bit29 / 09 / 15TẢI
Toshiba Eco Utility
Version: 1.4.5.64
Cửa sổ 7 - 64bit02 / 12 / 14TẢI
Toshiba Eco Utility
Version: 2.5.3.0001
Cửa sổ 8.1 - 64bit26 / 09 / 14TẢI
Toshiba Eco Utility
Version: 1.4.5.0
Cửa sổ 7 - 64bit30 / 04 / 14TẢI
Toshiba Eco Utility
Version: 1.4.5.64
Cửa sổ 7 - 64bit30 / 04 / 14TẢI
Toshiba HDD / SSD Alert Utility
Version: 3.1.64.15
Cửa sổ 7 - 64bit04 / 11 / 14TẢI
Toshiba HDD / SSD Alert Utility
Version: 3.1.64.15
Cửa sổ 8 - 64bit04 / 11 / 14TẢI
Toshiba HDD / SSD Alert Utility
Version: 3.1.64.15
Cửa sổ 8.1 - 64bit04 / 11 / 14TẢI
Toshiba HDD / SSD Alert Utility
Version: 3.1.0.15
Cửa sổ 7 - 64bit30 / 04 / 14TẢI
Toshiba HDD / SSD Alert Utility
Version: 3.1.64.15
Cửa sổ 7 - 64bit30 / 04 / 14TẢI
ATI HDMI Audio Driver (ATI)
Version: 7.12.0.7718
Cửa sổ 7 - 32bit06 / 03 / 15TẢI
ATI HDMI Audio Driver (ATI)
Version: 7.12.0.7718
Cửa sổ 7 - 64bit06 / 03 / 15TẢI
ATI HDMI Audio Driver (ATI)
Version: 7.12.0.7718
Cửa sổ 7 - 64bit02 / 12 / 14TẢI
AMD HDMI Audio Driver (ATI)
Version: 9.0.0.9904
Cửa sổ 8.1 - 64bit26 / 09 / 14TẢI
ATI HDMI Audio Driver (ATI)
Version: 7.12.0.7718
Cửa sổ 7 - 64bit30 / 04 / 14TẢI
ATI HDMI Audio Driver (ATI)
Version: 7.12.0.7718
Cửa sổ 7 - 64bit30 / 04 / 14TẢI
Toshiba Phần cứng Cài đặt
Version: 3.1.0.14
Cửa sổ 7 - 64bit30 / 04 / 14TẢI
Toshiba Phần cứng Cài đặt
Version: 3.1.0.14
Cửa sổ 7 - 64bit30 / 04 / 14TẢI
Driver Realtek LAN
Version: 10.1.505.2015
Cửa sổ 10 - 64bit29 / 09 / 15TẢI
Driver Realtek LAN
Version: 7078 8169 8168 8136
Cửa sổ 7 - 32bit04 / 11 / 14TẢI
Driver Realtek LAN
Version: 7078 8169 8168 8136
Cửa sổ 7 - 64bit04 / 11 / 14TẢI
Driver Realtek LAN
Version: 8.24.1218.2013
Cửa sổ 8.1 - 64bit25 / 09 / 14TẢI
Driver Realtek LAN
Version: 7.78.1218.2013
Cửa sổ 7 - 64bit30 / 04 / 14TẢI
Driver Realtek LAN
Version: 7.78.1218.2013
Cửa sổ 7 - 64bit30 / 04 / 14TẢI
Mạng Toshiba Device ID Công cụ Registry Setting
Version: 3.0.32.4-24_wMSI
Cửa sổ 7 - 64bit02 / 12 / 14TẢI
Mạng Toshiba Device ID Công cụ Registry Setting
Version: 3.0.32.4-24_wMSI
Cửa sổ 7 - 64bit30 / 04 / 14TẢI
Mạng Toshiba Device ID Công cụ Registry Setting
Version: 3.0.32.4-24_wMSI
Cửa sổ 7 - 64bit30 / 04 / 14TẢI
Toshiba Health Monitor PC
Version: 5.01.02.6400
Cửa sổ 10 - 64bit29 / 09 / 15TẢI
Toshiba Health Monitor PC
Version: 2.01.00.6400
Cửa sổ 7 - 64bit04 / 11 / 14TẢI
Toshiba Health Monitor PC
Version: 2.01.00.6400
Cửa sổ 8 - 64bit04 / 11 / 14TẢI
Toshiba Health Monitor PC
Version: 2.01.00.6400
Cửa sổ 8.1 - 64bit04 / 11 / 14TẢI
Toshiba Health Monitor PC
Version: 2.01.01.3200
Cửa sổ 7 - 64bit30 / 04 / 14TẢI
Toshiba Health Monitor PC
Version: 2.01.01.6400
Cửa sổ 7 - 64bit30 / 04 / 14TẢI
Toshiba Health Monitor PC
Version: 3.01.01.6400
Cửa sổ 8.1 - 64bit28 / 04 / 14TẢI
Tiện ích Password Toshiba
Version: v3.0.0.1
Cửa sổ 10 - 64bit29 / 09 / 15TẢI
Tiện ích Password Toshiba
Version: 2.1.0.22
Cửa sổ 7 - 32bit06 / 03 / 15TẢI
Tiện ích Password Toshiba
Version: 2.1.0.22
Cửa sổ 7 - 64bit06 / 03 / 15TẢI
Tiện ích Password Toshiba
Version: 2.1.0.22
Cửa sổ 8 - 32bit06 / 03 / 15TẢI
Tiện ích Password Toshiba
Version: 2.1.0.22
Cửa sổ 8 - 64bit06 / 03 / 15TẢI
Tiện ích Password Toshiba
Version: 2.1.0.22
Cửa sổ 8 - Nâng cấp06 / 03 / 15TẢI
Tiện ích Password Toshiba
Version: 2.1.0.22
Cửa sổ 8.1 - 32bit06 / 03 / 15TẢI
Tiện ích Password Toshiba
Version: 2.1.0.22
Cửa sổ 8.1 - 64bit06 / 03 / 15TẢI
Tiện ích Password Toshiba
Version: 2.1.0.23
Cửa sổ 8.1 - 64bit26 / 09 / 14TẢI
Toshiba Registry vá
Version: 1.0_WIN10
Cửa sổ 10 - 64bit29 / 09 / 15TẢI
Toshiba Registry vá
Version: 1.1
Cửa sổ 7 - 64bit21 / 04 / 15TẢI
Toshiba Registry vá
Version: 1.1
Cửa sổ 7 - 32bit20 / 10 / 14TẢI
Toshiba Registry vá
Version: 1.2
Cửa sổ 8.1 - 64bit25 / 09 / 14TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 3.1.0.2
Cửa sổ 10 - 64bit29 / 09 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.13
Cửa sổ 8 - 32bit26 / 02 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.13
Cửa sổ 8 - 64bit26 / 02 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.13
Cửa sổ 8 - Nâng cấp26 / 02 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.13
Cửa sổ 8.1 - 32bit26 / 02 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.13
Cửa sổ 8.1 - 64bit26 / 02 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.6.13
Cửa sổ 8.1 - 64bit26 / 02 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.14
Cửa sổ 7 - 32bit24 / 02 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.14
Cửa sổ 7 - 64bit24 / 02 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.14
Windows Vista 32bit24 / 02 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.14
Windows Vista 64bit24 / 02 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.14
Windows XP24 / 02 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.14
Windows XP MCE24 / 02 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.14
Windows XP Tablet Edition24 / 02 / 15TẢI
Toshiba Ngủ Tiện ích
Version: 2.0.1.3201
Cửa sổ 7 - 64bit02 / 12 / 14TẢI
Toshiba Ngủ Tiện ích
Version: 2.0.1.3201
Cửa sổ 7 - 64bit30 / 04 / 14TẢI
Toshiba Ngủ Tiện ích
Version: 2.0.1.3201
Cửa sổ 7 - 64bit30 / 04 / 14TẢI
Driver Realtek Sound
Version: 6.0.1.7564
Cửa sổ 10 - 64bit29 / 09 / 15TẢI
Driver Realtek Sound
Version: 7195_PG387
Cửa sổ 7 - 64bit02 / 12 / 14TẢI
Driver Realtek Sound
Version: 7195_PG387
Cửa sổ 7 - 64bit02 / 12 / 14TẢI
Driver Realtek Sound
Version: 6.0.1.7180
Cửa sổ 7 - 32bit20 / 10 / 14TẢI
Driver Realtek Sound
Version: 6.0.1.7195
Cửa sổ 7 - 64bit30 / 04 / 14TẢI
Driver Realtek Sound
Version: 6.0.1.7195
Cửa sổ 7 - 64bit30 / 04 / 14TẢI
Tiện ích Password Toshiba Supervisor
Version: 3.1.66
Cửa sổ 7 - 64bit02 / 12 / 14TẢI
Tiện ích Password Toshiba Supervisor
Version: 3.1.0.6
Cửa sổ 7 - 64bit30 / 04 / 14TẢI
Tiện ích Password Toshiba Supervisor
Version: 3.1.0.6
Cửa sổ 7 - 64bit30 / 04 / 14TẢI
Toshiba TEMPRO
Version: 4.8.0_150622
Cửa sổ 10 - 64bit29 / 09 / 15TẢI
Toshiba TEMPRO
Version: 4.6.0_140811
Cửa sổ 8.1 - 64bit26 / 09 / 14TẢI
Toshiba Audio Enhancement
Version: 2.0.18.3
Cửa sổ 10 - 64bit29 / 09 / 15TẢI
Toshiba Audio Enhancement
Version: 1.0.2.13
Cửa sổ 7 - 64bit30 / 04 / 14TẢI
Toshiba Audio Enhancement
Version: 1.0.2.13
Cửa sổ 7 - 64bit30 / 04 / 14TẢI
Toshiba Desktop Assist
Version: 1.03.06.0003
Cửa sổ 8.1 - 64bit26 / 09 / 14TẢI
Chức năng Toshiba chính Utility
Version: 1.1.5.2
Cửa sổ 8.1 - 64bit28 / 04 / 14TẢI
Toshiba Peakshift kiểm soát
Version: 3.01.00.64
Cửa sổ 7 - 64bit04 / 11 / 14TẢI
Toshiba Peakshift kiểm soát
Version: 3.01.00.64
Cửa sổ 8 - 64bit04 / 11 / 14TẢI
Toshiba Peakshift kiểm soát
Version: 3.01.00.64
Cửa sổ 8.1 - 64bit04 / 11 / 14TẢI
Toshiba Peakshift kiểm soát
Version: 3.01.00.0
Cửa sổ 7 - 64bit30 / 04 / 14TẢI
Toshiba Peakshift kiểm soát
Version: 3.01.00.64
Cửa sổ 7 - 64bit30 / 04 / 14TẢI
Toshiba Places
Version: 2.0.0.6
Cửa sổ 8.1 - 64bit28 / 04 / 14TẢI
Toshiba Phục hồi Media Creator
Version: 3.3.00.8003
Cửa sổ 10 - 64bit29 / 09 / 15TẢI
Toshiba Phục hồi Media Creator
Version: 2.1.7.52020010
Cửa sổ 7 - 32bit04 / 11 / 14TẢI
Toshiba Phục hồi Media Creator
Version: 2.1.7.52020010
Cửa sổ 7 - 64bit04 / 11 / 14TẢI
Toshiba Phục hồi Media Creator
Version: 3.2.00.56006005
Cửa sổ 8.1 - 64bit26 / 06 / 14TẢI
Toshiba Phục hồi Media Creator
Version: 2.1.7.52020010
Cửa sổ 7 - 64bit02 / 06 / 14TẢI
Toshiba Phục hồi Media Creator
Version: 2.1.7.52020010
Cửa sổ 7 - 64bit30 / 04 / 14TẢI
Điều khiển hệ thống Toshiba
Version: 2.00.0005
Cửa sổ 10 - 64bit29 / 09 / 15TẢI
Điều khiển hệ thống Toshiba
Version: 1.00.0033
Cửa sổ 8.1 - 64bit28 / 04 / 14TẢI
Cài đặt hệ thống Toshiba Utility
Version: 3.0.3.0
Cửa sổ 10 - 64bit29 / 09 / 15TẢI
Cài đặt hệ thống Toshiba Utility
Version: 2.0.1.32003
Cửa sổ 8.1 - 64bit28 / 04 / 14TẢI
Synaptics TouchPad điều khiển
Version: 19.0.14.31
Cửa sổ 10 - 64bit29 / 09 / 15TẢI
Synaptics TouchPad điều khiển
Version: 18.1.7.2
Cửa sổ 7 - 32bit06 / 03 / 15TẢI
Synaptics TouchPad điều khiển
Version: 18.1.7.2
Cửa sổ 7 - 64bit06 / 03 / 15TẢI
Synaptics TouchPad điều khiển
Version: 18.1.7.2
Cửa sổ 8 - 32bit06 / 03 / 15TẢI
Synaptics TouchPad điều khiển
Version: 18.1.7.2
Cửa sổ 8 - 64bit06 / 03 / 15TẢI
Synaptics TouchPad điều khiển
Version: 18.1.7.2
Cửa sổ 8 - Nâng cấp06 / 03 / 15TẢI
Synaptics TouchPad điều khiển
Version: 18.1.7.2
Cửa sổ 8.1 - 32bit06 / 03 / 15TẢI
Synaptics TouchPad điều khiển
Version: 18.1.7.2
Cửa sổ 8.1 - 64bit06 / 03 / 15TẢI
Synaptics TouchPad điều khiển
Version: 18.1.7.2
Cửa sổ 7 - 64bit02 / 12 / 14TẢI
ELAN TouchPad điều khiển
Version: 11.8.18.6.
Cửa sổ 7 - 32bit20 / 10 / 14TẢI
Synaptics TouchPad điều khiển
Version: 18.1.3.0
Cửa sổ 7 - 64bit30 / 04 / 14TẢI
Synaptics TouchPad điều khiển
Version: 18.1.3.0
Cửa sổ 7 - 64bit30 / 04 / 14TẢI
Toshiba GTGT trọn gói
Version: 2_1_0_13_x64
Cửa sổ 7 - 64bit02 / 12 / 14TẢI
Toshiba GTGT trọn gói
Version: 9.0.10.3201
Cửa sổ 7 - 64bit02 / 06 / 14TẢI
Toshiba GTGT trọn gói
Version: 9.0.10.6401
Cửa sổ 7 - 64bit30 / 04 / 14TẢI
Realtek Wireless Lan điều khiển
Version: 2023.17.731.2015
Cửa sổ 10 - 64bit23 / 10 / 15TẢI
Atheros Wireless Lan điều khiển
Version: 10.0.0.326
Cửa sổ 10 - 64bit23 / 10 / 15TẢI
Atheros Wireless Lan điều khiển
Version: 10.0.0.279.0.s3264_w
Cửa sổ 7 - 32bit06 / 03 / 15TẢI
Atheros Wireless Lan điều khiển
Version: 10.0.0.279.0.s3264_w
Cửa sổ 7 - 64bit06 / 03 / 15TẢI
Broadcom Wireless Lan điều khiển
Version: 6.30.223.201.s3264_w
Cửa sổ 7 - 32bit06 / 03 / 15TẢI
Broadcom Wireless Lan điều khiển
Version: 6.30.223.201.s3264_w
Cửa sổ 7 - 64bit06 / 03 / 15TẢI
Broadcom Wireless Lan điều khiển
Version: 6.30.223.201
Cửa sổ 7 - 64bit02 / 12 / 14TẢI
Atheros Wireless Lan điều khiển
Version: 10.0.0.279.b3264
Cửa sổ 7 - 64bit02 / 12 / 14TẢI
Atheros Wireless Lan điều khiển
Version: 10.0.0.279.b3264
Cửa sổ 8.1 - 64bit02 / 10 / 14TẢI
Broadcom Wireless Lan điều khiển
Version: 6.30.223.227
Cửa sổ 8.1 - 64bit02 / 10 / 14TẢI
Broadcom Wireless Lan điều khiển
Version: 6.30.223.201
Cửa sổ 7 - 64bit30 / 04 / 14TẢI
Atheros Wireless Lan điều khiển
Version: 10.0.0.279.b3264
Cửa sổ 7 - 64bit30 / 04 / 14TẢI
Broadcom Wireless Lan điều khiển
Version: 6.30.223.201
Cửa sổ 7 - 64bit30 / 04 / 14TẢI
Atheros Wireless Lan điều khiển
Version: 10.0.0.279.b3264
Cửa sổ 7 - 64bit30 / 04 / 14TẢI