Toshiba Satellite Pro A300D máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, ứng dụng, cập nhật


Máy tính xách tay Toshiba Satellite Pro A300D

Tải về Toshiba Satellite Pro A300D Máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows Drivers 7, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhngày phát hànhTải về
Toshiba Acoustic Silencer
Version: 3.01.01
Windows Vista 64bit19 / 03 / 09TẢI
Toshiba Acoustic Silencer
Version: 1.00.008
Windows XP27 / 02 / 09TẢI
Toshiba Acoustic Silencer
Version: 2.02.01
Windows Vista 32bit27 / 02 / 09TẢI
Toshiba Acoustic Silencer
Version: 1.00.008
Windows XP22 / 07 / 08TẢI
Toshiba Acoustic Silencer
Version: 2.02.00
Windows Vista 32bit15 / 07 / 08TẢI
Toshiba Assist Utility
Version: 3.00.03
Windows Vista 64bit19 / 03 / 09TẢI
Toshiba Assist Utility
Version: 1.03.00
Windows XP27 / 02 / 09TẢI
Toshiba Assist Utility
Version: 2.01.04
Windows Vista 32bit27 / 02 / 09TẢI
Toshiba Assist Utility
Version: 1.03.00
Windows XP22 / 07 / 08TẢI
Toshiba Assist Utility
Version: 2.01.04
Windows Vista 32bit15 / 07 / 08TẢI
Toshiba BIOS Update
Version: 2.80-WIN32
Cửa sổ 7 - 32bit10 / 02 / 12TẢI
Toshiba BIOS Update
Version: 2.80-WIN32
Windows Vista 32bit10 / 02 / 12TẢI
Toshiba BIOS Update
Version: 2.80-WIN32
Windows XP10 / 02 / 12TẢI
Toshiba BIOS Update
Version: 2.80-WIN32
Windows XP MCE10 / 02 / 12TẢI
Toshiba BIOS Update
Version: 2.80-WIN32
Windows XP Tablet Edition10 / 02 / 12TẢI
Toshiba BIOS Update
Version: 2.80-WIN64
Cửa sổ 7 - 64bit10 / 02 / 12TẢI
Toshiba BIOS Update
Version: 2.80-WIN64
Windows Vista 64bit10 / 02 / 12TẢI
Toshiba BIOS Update
Version: 3.30-WIN
hệ điều hành độc lập29 / 12 / 09TẢI
Toshiba Bluetooth Màn hình
Version: 4.02
Windows Vista 64bit19 / 03 / 09TẢI
Toshiba Bluetooth Màn hình
Version: 4.02
Windows Vista 32bit27 / 02 / 09TẢI
Toshiba Bluetooth Màn hình
Version: 4.02
Windows XP27 / 02 / 09TẢI
Toshiba Bluetooth Màn hình
Version: 4.02
Windows XP22 / 07 / 08TẢI
Toshiba Bluetooth Màn hình
Version: 4.01
Windows Vista 32bit15 / 07 / 08TẢI
O2Micro Card Reader khiển
Version: 3.31.03
Cửa sổ 7 - 64bit23 / 10 / 09TẢI
O2Micro Card Reader khiển
Version: 3.31.03
Cửa sổ 7 - 32bit23 / 10 / 09TẢI
O2Micro Card Reader khiển
Version: 3.31.03
Cửa sổ 7 - 32bit23 / 10 / 09TẢI
O2Micro Card Reader khiển
Version: 3.31.03
Windows Vista 64bit23 / 10 / 09TẢI
O2Micro Card Reader khiển
Version: 3.22
Windows Vista 64bit19 / 03 / 09TẢI
O2Micro Card Reader khiển
Version: 3.23
Windows XP27 / 02 / 09TẢI
O2Micro Card Reader khiển
Version: 3.25
Windows Vista 32bit27 / 02 / 09TẢI
O2Micro Card Reader khiển
Version: 3.22
Windows XP22 / 07 / 08TẢI
AMD Chipset Utility
Version: 5.10.1000.8
Windows XP27 / 02 / 09TẢI
Toshiba Config miễn phí
Version: 8.0.23
Cửa sổ 7 - 64bit23 / 10 / 09TẢI
Toshiba Config miễn phí
Version: 8.0.23
Cửa sổ 7 - 32bit23 / 10 / 09TẢI
Toshiba Config miễn phí
Version: 8.0.23
Cửa sổ 7 - 32bit23 / 10 / 09TẢI
Toshiba Config miễn phí
Version: 8.0.23
Windows Vista 64bit23 / 10 / 09TẢI
Toshiba Config miễn phí
Version: 7.1.27
Windows Vista 64bit19 / 03 / 09TẢI
Toshiba Config miễn phí
Version: 5.90.09
Windows XP27 / 02 / 09TẢI
Toshiba Config miễn phí
Version: 7.3.19
Windows Vista 32bit27 / 02 / 09TẢI
Toshiba Config miễn phí
Version: 5.90.08
Windows XP22 / 07 / 08TẢI
Toshiba Config miễn phí
Version: 7.1.26
Windows Vista 32bit15 / 07 / 08TẢI
Toshiba Controls
Version: 3.0.3.0
Windows XP27 / 02 / 09TẢI
Toshiba Controls
Version: 3.0.1.0
Windows XP22 / 07 / 08TẢI
Toshiba DVD Player Cập nhật Kiểm tra Công cụ
Version: 2.50.0.11
Cửa sổ 7 - 32bit21 / 09 / 10TẢI
Toshiba DVD Player Cập nhật Kiểm tra Công cụ
Version: 2.50.0.11
Cửa sổ 7 - 64bit21 / 09 / 10TẢI
ATI Driver Hiển thị
Version: 8.634.1
Cửa sổ 7 - 64bit23 / 10 / 09TẢI
ATI Driver Hiển thị
Version: 8.634.1
Cửa sổ 7 - 32bit23 / 10 / 09TẢI
ATI Driver Hiển thị
Version: 8.593.100.5
Cửa sổ 7 - 32bit23 / 10 / 09TẢI
ATI Driver Hiển thị
Version: 8.593.100.5
Windows Vista 64bit23 / 10 / 09TẢI
ATI Driver Hiển thị
Version: 8.634.1
Windows XP25 / 09 / 09TẢI
ATI Driver Hiển thị
Version: 8.634.1
Windows Vista 32bit25 / 09 / 09TẢI
ATI Driver Hiển thị
Version: 8.634.1
Windows Vista 64bit25 / 09 / 09TẢI
Nhận diện khuôn mặt của Toshiba
Version: 2.0.17.32
Windows Vista 32bit30 / 06 / 09TẢI
Nhận diện khuôn mặt của Toshiba
Version: 1.0.3.64
Windows Vista 64bit19 / 03 / 09TẢI
Phần mềm AuthenTec vân tay
Version: 2.5.29.0
Windows XP17 / 12 / 09TẢI
Phần mềm Toshiba vân tay
Version: 1.0.2.12
Cửa sổ 7 - 64bit23 / 10 / 09TẢI
Phần mềm Toshiba vân tay
Version: 1.0.2.12
Cửa sổ 7 - 32bit23 / 10 / 09TẢI
Phần mềm Toshiba vân tay
Version: 1.0.2.12
Cửa sổ 7 - 32bit23 / 10 / 09TẢI
Phần mềm Toshiba vân tay
Version: 1.0.2.12
Windows Vista 64bit23 / 10 / 09TẢI
Phần mềm AuthenTec vân tay
Version: 2.5.29.0
Windows Vista 32bit02 / 06 / 09TẢI
Phần mềm AuthenTec vân tay
Version: 7.9.0.4
Windows Vista 64bit19 / 03 / 09TẢI
Toshiba vân tay Phần mềm Uninstaller
Version: 1.0.0.0
Cửa sổ 7 - 64bit23 / 10 / 09TẢI
Toshiba vân tay Phần mềm Uninstaller
Version: 1.0.0.0
Cửa sổ 7 - 32bit23 / 10 / 09TẢI
Toshiba vân tay Phần mềm Uninstaller
Version: 1.0.0.0
Cửa sổ 7 - 32bit23 / 10 / 09TẢI
Toshiba vân tay Phần mềm Uninstaller
Version: 1.0.0.0
Windows Vista 64bit23 / 10 / 09TẢI
Toshiba Firmware Update
Version: TO03
hệ điều hành độc lập22 / 06 / 09TẢI
Toshiba Firmware Update
Version: TO03
hệ điều hành độc lập22 / 06 / 09TẢI
Pioneer Firmware Update
Version: 1.54
hệ điều hành độc lập13 / 01 / 09TẢI
Pioneer Firmware Update
Version: 2.54
hệ điều hành độc lập13 / 01 / 09TẢI
Toshiba Firmware Update
Version: TO02
hệ điều hành độc lập09 / 10 / 08TẢI
Toshiba Firmware Update
Version: TO02
hệ điều hành độc lập07 / 07 / 08TẢI
Toshiba Firmware Update
Version: TO03
hệ điều hành độc lập07 / 07 / 08TẢI
O2Micro Flash Media driver
Version: 3.19.1
Windows Vista 32bit15 / 07 / 08TẢI
Toshiba Control Manager HDMI
Version: 2.0.0.1.64
Cửa sổ 7 - 64bit23 / 10 / 09TẢI
Toshiba Control Manager HDMI
Version: 2.0.0.1
Cửa sổ 7 - 32bit23 / 10 / 09TẢI
Toshiba Control Manager HDMI
Version: 2.0.0.1
Cửa sổ 7 - 32bit23 / 10 / 09TẢI
Toshiba Control Manager HDMI
Version: 2.0.0.1.64
Windows Vista 64bit23 / 10 / 09TẢI
Toshiba Control Manager HDMI
Version: 1.6.0.4.64
Windows Vista 64bit19 / 03 / 09TẢI
Toshiba Control Manager HDMI
Version: 1.7.0.2
Windows Vista 32bit27 / 02 / 09TẢI
Toshiba Control Manager HDMI
Version: 1.6.0.4
Windows Vista 32bit15 / 07 / 08TẢI
Toshiba Phần cứng Cài đặt
Version: 3.0.1.0
Cửa sổ 7 - 64bit23 / 10 / 09TẢI
Toshiba Phần cứng Cài đặt
Version: 3.0.1.0
Cửa sổ 7 - 32bit23 / 10 / 09TẢI
Toshiba Phần cứng Cài đặt
Version: 3.0.1.0
Cửa sổ 7 - 32bit23 / 10 / 09TẢI
Toshiba Phần cứng Cài đặt
Version: 3.0.1.0
Windows Vista 64bit23 / 10 / 09TẢI
Toshiba Phần cứng Cài đặt
Version: 3.0.1.0.
Windows Vista 64bit19 / 03 / 09TẢI
Toshiba Phần cứng Cài đặt
Version: 3.0.1.0
Windows Vista 32bit27 / 02 / 09TẢI
Toshiba Phần cứng Cài đặt
Version: 3.01.00
Windows Vista 32bit15 / 07 / 08TẢI
Toshiba Hotkey Utilities cho các thiết bị hiển thị
Version: 3.0.4.0
Windows XP27 / 02 / 09TẢI
Toshiba hồng ngoại điều khiển
Version: 8.60.2001
Cửa sổ 7 - 64bit23 / 10 / 09TẢI
Winbond hồng ngoại điều khiển
Version: 8.60.2001
Cửa sổ 7 - 32bit23 / 10 / 09TẢI
Toshiba hồng ngoại điều khiển
Version: 8.60.2001
Cửa sổ 7 - 32bit23 / 10 / 09TẢI
Winbond hồng ngoại điều khiển
Version: 8.60.2001
Windows Vista 64bit23 / 10 / 09TẢI
Winbond hồng ngoại điều khiển
Version: 7.1.62.2012.
Windows Vista 64bit19 / 03 / 09TẢI
Trình điều khiển Marvell LAN
Version: 11.10.5.3
Cửa sổ 7 - 64bit23 / 10 / 09TẢI
Trình điều khiển Marvell LAN
Version: 11.10.5.3
Cửa sổ 7 - 32bit23 / 10 / 09TẢI
Trình điều khiển Marvell LAN
Version: 11.10.5.3
Cửa sổ 7 - 32bit23 / 10 / 09TẢI
Trình điều khiển Marvell LAN
Version: 11.10.5.3
Windows Vista 64bit23 / 10 / 09TẢI
Trình điều khiển Marvell LAN
Version: 10.51.4.3
Windows Vista 64bit19 / 03 / 09TẢI
Trình điều khiển Marvell LAN
Version: 10.57.3.3
Windows Vista 32bit27 / 02 / 09TẢI
Trình điều khiển Marvell LAN
Version: 10.57.4.3
Windows XP27 / 02 / 09TẢI
Trình điều khiển Marvell LAN
Version: 10.51.4.3
Windows XP22 / 07 / 08TẢI
Trình điều khiển Marvell LAN
Version: 10.51.4.3
Windows Vista 32bit15 / 07 / 08TẢI
Conexant Modem Driver
Version: 7.70.00.00
Windows Vista 64bit19 / 03 / 09TẢI
Conexant Modem Driver
Version: 7.73.0.0
Windows XP27 / 02 / 09TẢI
Conexant Modem Driver
Version: 7.73.00.00
Windows Vista 32bit27 / 02 / 09TẢI
Conexant Modem Driver
Version: 7.70.00.00
Windows XP22 / 07 / 08TẢI
Conexant Modem Driver
Version: 7.70.00.00
Windows Vista 32bit04 / 06 / 08TẢI
Conexant Modem Region Chọn Tiện ích
Version: N / A
Windows Vista 32bit27 / 02 / 09TẢI
Conexant Modem Region Chọn Tiện ích
Version: N / A
Windows XP27 / 02 / 09TẢI
Toshiba Modem Region Chọn Tiện ích
Version: 2.5.52
Windows XP22 / 07 / 08TẢI
Conexant Modem Region Chọn Tiện ích
Version: 2.2.3.2
Windows Vista 32bit15 / 07 / 08TẢI
Conexant Modem trên Utility Hold
Version: 2.5.52
Windows Vista 64bit19 / 03 / 09TẢI
Conexant Modem trên Utility Hold
Version: 2.5.53
Windows Vista 32bit27 / 02 / 09TẢI
Conexant Modem trên Utility Hold
Version: 2.5.53
Windows XP27 / 02 / 09TẢI
Toshiba Modem trên Utility Hold
Version: 2.5.52
Windows XP22 / 07 / 08TẢI
Conexant Modem trên Utility Hold
Version: 2.5.52
Windows Vista 32bit15 / 07 / 08TẢI
Thông tin sản phẩm trực tuyến Toshiba
Version: 2.06.0000
Windows Vista 32bit25 / 05 / 09TẢI
Toshiba PC công cụ chẩn đoán
Version: 3.2.8
Windows XP27 / 02 / 09TẢI
Toshiba PC công cụ chẩn đoán
Version: 3.2.6
Windows XP22 / 07 / 08TẢI
Toshiba Power Saver
Version: 7.04.02.Q
Windows XP27 / 02 / 09TẢI
Toshiba Power Saver
Version: 7.04.02
Windows XP22 / 07 / 08TẢI
điều khiển vi xử lý AMD
Version: 1.3.2.0
Windows XP27 / 02 / 09TẢI
Toshiba Registry vá
Version: 1.0
Cửa sổ 7 - 64bit26 / 10 / 09TẢI
Toshiba Registry vá
Version: 1.0
Cửa sổ 7 - 32bit26 / 10 / 09TẢI
Toshiba Registry vá
Version: 1.2
Cửa sổ 7 - 64bit26 / 10 / 09TẢI
Toshiba Registry vá
Version: 1.2
Cửa sổ 7 - 32bit26 / 10 / 09TẢI
Toshiba Registry vá
Version: 1.2
Cửa sổ 7 - 32bit26 / 10 / 09TẢI
Toshiba Registry vá
Version: 1.2
Cửa sổ 7 - 64bit26 / 10 / 09TẢI
Toshiba Registry vá
Version: 1.0
Cửa sổ 7 - 32bit26 / 10 / 09TẢI
Toshiba Registry vá
Version: 1.0
Cửa sổ 7 - 64bit26 / 10 / 09TẢI
Toshiba quản lý điều khiển từ xa
Version: 2.3.0.8.
Windows Vista 64bit19 / 03 / 09TẢI
Toshiba SD Utilities
Version: 1.8.1.1.
Windows Vista 64bit19 / 03 / 09TẢI
Toshiba SD Utilities
Version: 1.8.1.1
Windows Vista 32bit27 / 02 / 09TẢI
Toshiba SD Utilities
Version: 1.8.1.3
Windows XP27 / 02 / 09TẢI
Toshiba SD Utilities
Version: 1.8.1.1
Windows XP22 / 07 / 08TẢI
Toshiba SD Utilities
Version: 1.8.1.1
Windows Vista 32bit15 / 07 / 08TẢI
Driver Toshiba SPS
Version: 4.1.2007.1115
Windows Vista 64bit19 / 03 / 09TẢI
Driver Toshiba SPS
Version: 4.0
Windows Vista 32bit15 / 07 / 08TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.14
Cửa sổ 7 - 32bit19 / 05 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.14
Cửa sổ 7 - 64bit19 / 05 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.14
Windows Vista 32bit19 / 05 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.14
Windows Vista 64bit19 / 05 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.14
Windows XP19 / 05 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.14
Windows XP MCE19 / 05 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.14
Windows XP Tablet Edition19 / 05 / 15TẢI
Driver Conexant Sound
Version: 4.98.6.61
Cửa sổ 7 - 64bit23 / 10 / 09TẢI
Driver Conexant Sound
Version: 4.98.6.61
Cửa sổ 7 - 32bit23 / 10 / 09TẢI
Driver Conexant Sound
Version: 4.98.6.61
Cửa sổ 7 - 32bit23 / 10 / 09TẢI
Driver Conexant Sound
Version: 4.98.6.61
Windows Vista 64bit23 / 10 / 09TẢI
Driver Conexant Sound
Version: 4.36.10.0
Windows Vista 32bit25 / 05 / 09TẢI
Driver Conexant Sound
Version: 4.36.6.0
Windows Vista 64bit19 / 03 / 09TẢI
Driver Conexant Sound
Version: 3.47.1.50
Windows XP27 / 02 / 09TẢI
Driver Conexant Sound
Version: 3.47.1.0
Windows XP22 / 07 / 08TẢI
Tiện ích Password Toshiba Supervisor
Version: 3.0.1.0
Cửa sổ 7 - 64bit23 / 10 / 09TẢI
Tiện ích Password Toshiba Supervisor
Version: 3.0.1.0
Cửa sổ 7 - 32bit23 / 10 / 09TẢI
Tiện ích Password Toshiba Supervisor
Version: 3.0.1.0
Cửa sổ 7 - 32bit23 / 10 / 09TẢI
Tiện ích Password Toshiba Supervisor
Version: 3.0.1.0
Windows Vista 64bit23 / 10 / 09TẢI
Tiện ích Password Toshiba Supervisor
Version: 3.0.1.0.
Windows Vista 64bit19 / 03 / 09TẢI
Tiện ích Password Toshiba Supervisor
Version: 3.0.1.0
Windows Vista 32bit27 / 02 / 09TẢI
Tiện ích Password Toshiba Supervisor
Version: 3.01.00
Windows Vista 32bit15 / 07 / 08TẢI
lái Toshiba TRS
Version: 4.00.2007.1115
Windows Vista 32bit27 / 02 / 09TẢI
Toshiba gạch cho Mobility Center
Version: 1.01
Windows Vista 64bit19 / 03 / 09TẢI
Toshiba gạch cho Mobility Center
Version: 1.01
Windows Vista 32bit27 / 02 / 09TẢI
Toshiba gạch cho Mobility Center
Version: 1.01
Windows Vista 32bit15 / 07 / 08TẢI
Alps Electric TouchPad điều khiển
Version: 7.100.302.8.1
Windows Vista 64bit19 / 03 / 09TẢI
Synaptics TouchPad điều khiển
Version: 10.1.70
Windows Vista 64bit19 / 03 / 09TẢI
Synaptics TouchPad điều khiển
Version: 10.1.7
Windows Vista 32bit27 / 02 / 09TẢI
Synaptics TouchPad điều khiển
Version: 10.1.7.0
Windows XP27 / 02 / 09TẢI
Alps Electric TouchPad điều khiển
Version: 6.0.305.11.1
Windows XP27 / 02 / 09TẢI
Alps Electric TouchPad điều khiển
Version: 7.0.302.8.1
Windows Vista 32bit27 / 02 / 09TẢI
Synaptics TouchPad điều khiển
Version: 10.1.7.0
Windows XP22 / 07 / 08TẢI
Alps Electric TouchPad điều khiển
Version: 6.0.305.11.1
Windows XP22 / 07 / 08TẢI
Synaptics TouchPad điều khiển
Version: 10.1.7.0
Windows Vista 32bit15 / 07 / 08TẢI
Alps Electric TouchPad điều khiển
Version: 7.0.302.8.1
Windows Vista 32bit15 / 07 / 08TẢI
Toshiba TouchPad Utility
Version: 3.0.3.0
Windows XP27 / 02 / 09TẢI
Toshiba TouchPad Utility
Version: 3.0.1.0
Windows XP22 / 07 / 08TẢI
Toshiba Utilities
Version: 3.0.3.0
Windows XP27 / 02 / 09TẢI
Toshiba Utilities
Version: 3.0.1.0
Windows XP22 / 07 / 08TẢI
Toshiba GTGT trọn gói
Version: 1.2.40
Cửa sổ 7 - 32bit21 / 09 / 10TẢI
Toshiba GTGT trọn gói
Version: 1.2.40
Cửa sổ 7 - 64bit21 / 07 / 10TẢI
Toshiba GTGT trọn gói
Version: N / A
Windows Vista 64bit19 / 03 / 09TẢI
Toshiba GTGT trọn gói
Version: 1.1.19
Windows Vista 32bit27 / 02 / 09TẢI
Toshiba GTGT trọn gói
Version: 1.1.14
Windows Vista 32bit15 / 07 / 08TẢI
Thư viện Toshiba WPS
Version: 1.003.
Windows Vista 64bit19 / 03 / 09TẢI
Thư viện Toshiba WPS
Version: 1.0.0.8
Windows Vista 32bit27 / 02 / 09TẢI
Thư viện Toshiba WPS
Version: 1.003
Windows Vista 32bit15 / 07 / 08TẢI
lái xe Chicony Webcam
Version: 1.7.260.0526
Cửa sổ 7 - 64bit23 / 10 / 09TẢI
lái xe Chicony Webcam
Version: 1.7.260.0526
Cửa sổ 7 - 32bit23 / 10 / 09TẢI
lái xe Chicony Webcam
Version: 1.7.260.0526
Cửa sổ 7 - 32bit23 / 10 / 09TẢI
lái xe Chicony Webcam
Version: 1.7.260.0526
Windows Vista 64bit23 / 10 / 09TẢI
lái xe Chicony Webcam
Version: 6.2.238.1217
Windows Vista 64bit19 / 03 / 09TẢI
lái xe Chicony Webcam
Version: 6.2.238.0214
Windows XP27 / 02 / 09TẢI
lái Toshiba Webcam
Version: 1.7.231.1126L
Windows Vista 32bit27 / 02 / 09TẢI
lái xe Chicony Webcam
Version: 6.2.238.1217
Windows XP22 / 07 / 08TẢI
lái Toshiba Webcam
Version: 6.2.238.1217
Windows Vista 32bit15 / 07 / 08TẢI
Quản lý khách hàng Atheros Wireless Lan
Version: 7.0.1.98.0
Windows XP27 / 02 / 09TẢI
Quản lý khách hàng Atheros Wireless Lan
Version: 7.0.1.70
Windows XP22 / 07 / 08TẢI
Toshiba Zooming Utility
Version: 2.0.0.24c
Windows XP27 / 02 / 09TẢI
Toshiba Zooming Utility
Version: 2.0.0.24
Windows XP22 / 07 / 08TẢI

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *


Trang web này sử dụng Akismet để giảm spam. Tìm hiểu cách xử lý dữ liệu nhận xét của bạn.