Toshiba Satellite S50T-B máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm


Toshiba Satellite S50T-B Laptop

Tải về Toshiba Satellite S50T-B Máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 8.1, phần mềm và cập nhật.

Hệ thống hoạt động:

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhngày phát hànhTải về
Toshiba .Windows 10 Nâng cấp trình điều khiển
Version: 1.0
hệ điều hành độc lập01 / 10 / 15TẢI
Toshiba BIOS Update
Version: 2.00-WIN
hệ điều hành độc lập16 / 01 / 15TẢI
Toshiba BIOS Update
Version: 2.00-Win
hệ điều hành độc lập16 / 01 / 15TẢI
Toshiba Blu-ray Disc Player
Version: 2.2.4.5
Cửa sổ 7 - 32bit11 / 11 / 15TẢI
Toshiba Blu-ray Disc Player
Version: 2.2.4.5
Cửa sổ 7 - 64bit11 / 11 / 15TẢI
Toshiba Blu-ray Disc Player
Version: 2.2.4.5
Cửa sổ 8 - 32bit11 / 11 / 15TẢI
Toshiba Blu-ray Disc Player
Version: 2.2.4.5
Cửa sổ 8 - 64bit11 / 11 / 15TẢI
Toshiba Blu-ray Disc Player
Version: 2.2.4.5
Cửa sổ 8.1 - 32bit11 / 11 / 15TẢI
Toshiba Blu-ray Disc Player
Version: 2.2.4.5
Cửa sổ 8.1 - 64bit11 / 11 / 15TẢI
Intel Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 17.1.1434.02
Cửa sổ 7 - 32bit12 / 11 / 15TẢI
Intel Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 17.1.1434.02
Cửa sổ 7 - 64bit12 / 11 / 15TẢI
Intel Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 17.1.1512.0771
Cửa sổ 8.1 - 64bit11 / 11 / 15TẢI
Broadcom Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 6.5.1.4900
Cửa sổ 7 - 64bit11 / 11 / 15TẢI
Atheros Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 2.0.26b
Cửa sổ 7 - 64bit11 / 11 / 15TẢI
Broadcom Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 6.5.1.4900
Cửa sổ 7 - 32bit11 / 11 / 15TẢI
Atheros Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 2.0.26b
Cửa sổ 7 - 32bit11 / 11 / 15TẢI
Broadcom Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 12.0.0.9800
Cửa sổ 8.1 - 64bit11 / 11 / 15TẢI
Atheros Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 8.0.1.330
Cửa sổ 8.1 - 64bit11 / 11 / 15TẢI
Intel Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 1342_02
Cửa sổ 7 - 32bit26 / 01 / 15TẢI
Intel Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 1342_02
Cửa sổ 7 - 64bit26 / 01 / 15TẢI
Broadcom Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 6.5.1.4900
Cửa sổ 7 - 32bit26 / 01 / 15TẢI
Broadcom Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 6.5.1.4900
Cửa sổ 7 - 64bit26 / 01 / 15TẢI
Atheros Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 2.0.26b
Cửa sổ 7 - 32bit26 / 01 / 15TẢI
Atheros Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 2.0.26b
Cửa sổ 7 - 64bit26 / 01 / 15TẢI
Broadcom Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 12.0.0.9050
Cửa sổ 8.1 - 64bit11 / 09 / 14TẢI
Atheros Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 8.0.1.318
Cửa sổ 8.1 - 64bit11 / 09 / 14TẢI
Toshiba Bluetooth Màn hình
Version: 4.08
Cửa sổ 7 - 32bit26 / 01 / 15TẢI
Toshiba Bluetooth Màn hình
Version: 4.08
Cửa sổ 7 - 64bit26 / 01 / 15TẢI
Toshiba Bluetooth Stack
Version: 9.10.32 (T)
Cửa sổ 7 - 32bit26 / 02 / 15TẢI
Toshiba Bluetooth Stack
Version: 9.10.32 (T)
Cửa sổ 7 - 64bit26 / 02 / 15TẢI
Realtek Card Reader khiển
Version: 6.3.9600.29079
Cửa sổ 7 - 32bit11 / 11 / 15TẢI
Realtek Card Reader khiển
Version: 6.3.9600.29079
Cửa sổ 7 - 64bit11 / 11 / 15TẢI
Realtek Card Reader khiển
Version: 6.3.9600.29079
Cửa sổ 8.1 - 64bit11 / 11 / 15TẢI
Realtek Card Reader khiển
Version: 6.3.9600.29077
Cửa sổ 7 - 32bit26 / 01 / 15TẢI
Realtek Card Reader khiển
Version: 6.3.9600.29077
Cửa sổ 7 - 64bit26 / 01 / 15TẢI
Realtek Card Reader khiển
Version: 6.3.9600.29077
Cửa sổ 8.1 - 64bit11 / 09 / 14TẢI
Chipset Utility Intel
Version: 10.0.22
Cửa sổ 7 - 64bit11 / 11 / 15TẢI
Chipset Utility Intel
Version: 10.0.22
Cửa sổ 7 - 32bit11 / 11 / 15TẢI
Chipset Utility Intel
Version: 10.0.22
Cửa sổ 8.1 - 64bit11 / 11 / 15TẢI
Chipset Utility Intel
Version: 10.0.13
Cửa sổ 7 - 32bit26 / 01 / 15TẢI
Chipset Utility Intel
Version: 10.0.13
Cửa sổ 7 - 64bit26 / 01 / 15TẢI
Chipset Utility Intel
Version: 10.0.13
Cửa sổ 8.1 - 64bit11 / 09 / 14TẢI
DTS Inc DTS Studio Sound
Version: 1.1.88.0
Cửa sổ 7 - 32bit11 / 11 / 15TẢI
DTS Inc DTS Studio Sound
Version: 1.1.88.0
Cửa sổ 7 - 64bit11 / 11 / 15TẢI
DTS Inc DTS Studio Sound
Version: 1.1.88.0
Cửa sổ 8.1 - 64bit11 / 11 / 15TẢI
DTS Inc DTS Studio Sound
Version: 1.1.67.0
Cửa sổ 7 - 32bit26 / 01 / 15TẢI
DTS Inc DTS Studio Sound
Version: 1.1.67.0
Cửa sổ 7 - 64bit26 / 01 / 15TẢI
Toshiba Disc Creator
Version: 2.1.0.13
Cửa sổ 7 - 32bit20 / 02 / 15TẢI
Toshiba Disc Creator
Version: 2.1.0.13 cho x64
Cửa sổ 7 - 64bit26 / 01 / 15TẢI
AMD Display Driver
Version: 14.301.1005_141006b
Cửa sổ 7 - 32bit11 / 11 / 15TẢI
Driver Hiển thị Intel
Version: 10.18.10.3977
Cửa sổ 7 - 64bit11 / 11 / 15TẢI
Driver Hiển thị Intel
Version: 10.18.10.3977
Cửa sổ 8.1 - 64bit11 / 11 / 15TẢI
AMD Display Driver
Version: 14.301.1005_141006b
Cửa sổ 7 - 64bit11 / 11 / 15TẢI
Driver Hiển thị Intel
Version: 10.18.10.3977
Cửa sổ 7 - 32bit11 / 11 / 15TẢI
AMD Display Driver
Version: 14.301.1005_141006b
Cửa sổ 8.1 - 64bit11 / 11 / 15TẢI
Driver Hiển thị Intel
Version: 10.18.10.3345
Cửa sổ 7 - 32bit17 / 02 / 15TẢI
AMD Display Driver
Version: 13.351.1006_169936C
Cửa sổ 7 - 32bit26 / 01 / 15TẢI
AMD Display Driver
Version: 13.351.1006_169936C
Cửa sổ 7 - 64bit26 / 01 / 15TẢI
Driver Hiển thị Intel
Version: 10.18.10.3345
Cửa sổ 7 - 64bit26 / 01 / 15TẢI
Driver Hiển thị Intel
Version: 10.18.10.3345
Cửa sổ 8.1 - 64bit11 / 09 / 14TẢI
AMD Display Driver
Version: 13.351.1001_140214a
Cửa sổ 8.1 - 64bit10 / 09 / 14TẢI
Toshiba công cụ hiển thị
Version: 1.2.10.0
Cửa sổ 8.1 - 64bit11 / 11 / 15TẢI
Toshiba công cụ hiển thị
Version: 1.1.17.0
Cửa sổ 8.1 - 64bit02 / 03 / 15TẢI
Toshiba Eco Utility
Version: 2.5.3.0001
Cửa sổ 7 - 32bit11 / 11 / 15TẢI
Toshiba Eco Utility
Version: 2.5.3.0001
Cửa sổ 7 - 64bit11 / 11 / 15TẢI
Toshiba Eco Utility
Version: 2.5.3.0001
Cửa sổ 8.1 - 64bit11 / 11 / 15TẢI
Toshiba Eco Utility
Version: 1.4.5.0
Cửa sổ 7 - 32bit18 / 02 / 15TẢI
Toshiba Eco Utility
Version: 1.4.5.64
Cửa sổ 7 - 64bit26 / 01 / 15TẢI
Toshiba HDD / SSD Alert Utility
Version: 3.1.0.15
Cửa sổ 7 - 32bit18 / 02 / 15TẢI
Toshiba HDD / SSD Alert Utility
Version: 3.1.64.15
Cửa sổ 7 - 64bit26 / 01 / 15TẢI
Toshiba Phần cứng Cài đặt
Version: 6.0.4.0
Cửa sổ 7 - 32bit26 / 01 / 15TẢI
Toshiba Phần cứng Cài đặt
Version: 6.0.4.0
Cửa sổ 7 - 64bit26 / 01 / 15TẢI
Quản lý động cơ Giao diện Intel
Version: 10.0.30.1054
Cửa sổ 7 - 32bit11 / 11 / 15TẢI
Quản lý động cơ Giao diện Intel
Version: 10.0.30.1054
Cửa sổ 7 - 64bit11 / 11 / 15TẢI
Quản lý động cơ Giao diện Intel
Version: 10.0.30.1054
Cửa sổ 8.1 - 64bit11 / 11 / 15TẢI
Quản lý động cơ Giao diện Intel
Version: 9.5.24.1790
Cửa sổ 7 - 32bit26 / 01 / 15TẢI
Quản lý động cơ Giao diện Intel
Version: 9.5.24.1790
Cửa sổ 7 - 64bit26 / 01 / 15TẢI
Quản lý động cơ Giao diện Intel
Version: 9.5.24.1790
Cửa sổ 8.1 - 64bit11 / 09 / 14TẢI
Intel PROSet / phần mềm không dây
Version: 17.16.0.4
Cửa sổ 8.1 - 64bit11 / 11 / 15TẢI
Driver Realtek LAN
Version: 7.77.1126.2013
Cửa sổ 7 - 32bit11 / 11 / 15TẢI
Driver Realtek LAN
Version: 7.77.1126.2013
Cửa sổ 7 - 64bit11 / 11 / 15TẢI
Driver Realtek LAN
Version: 8.34.617.2014
Cửa sổ 8.1 - 64bit11 / 11 / 15TẢI
Driver Realtek LAN
Version: 7.77.1126.2013
Cửa sổ 7 - 32bit13 / 03 / 15TẢI
Driver Realtek LAN
Version: 7.77.1126.2013
Cửa sổ 7 - 64bit13 / 03 / 15TẢI
Driver Realtek LAN
Version: 6.3.9600.29077
Cửa sổ 8.1 - 64bit11 / 09 / 14TẢI
Mạng Toshiba Device ID Công cụ Registry Setting
Version: 3.0.32.4-24
Cửa sổ 7 - 32bit26 / 01 / 15TẢI
Mạng Toshiba Device ID Công cụ Registry Setting
Version: 3.0.32.4-24
Cửa sổ 7 - 64bit26 / 01 / 15TẢI
Toshiba Health Monitor PC
Version: 4.00.00.6402
Cửa sổ 7 - 64bit11 / 11 / 15TẢI
Toshiba Health Monitor PC
Version: 4.00.00.6402
Cửa sổ 8.1 - 64bit11 / 11 / 15TẢI
Toshiba Health Monitor PC
Version: 4.01.01.3202
Cửa sổ 7 - 32bit11 / 11 / 15TẢI
Toshiba Health Monitor PC
Version: 2.01.01.3200
Cửa sổ 7 - 32bit18 / 02 / 15TẢI
Toshiba Health Monitor PC
Version: 2.01.01.6400
Cửa sổ 7 - 64bit26 / 01 / 15TẢI
Toshiba Health Monitor PC
Version: 3.01.02.6400
Cửa sổ 8.1 - 64bit11 / 09 / 14TẢI
Tiện ích Password Toshiba
Version: 6.1.9.0
Cửa sổ 8.1 - 64bit11 / 11 / 15TẢI
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
Version: 13.2.0.1016
Cửa sổ 7 - 32bit11 / 11 / 15TẢI
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
Version: 13.2.0.1016
Cửa sổ 7 - 64bit11 / 11 / 15TẢI
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
Version: 13.2.0.1016
Cửa sổ 8.1 - 64bit11 / 11 / 15TẢI
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
Version: 12.9.0.1001
Cửa sổ 7 - 32bit27 / 01 / 15TẢI
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
Version: 12.9.0.1001
Cửa sổ 7 - 64bit27 / 01 / 15TẢI
Toshiba Registry vá
Version: 1.1
Cửa sổ 7 - 64bit11 / 11 / 15TẢI
Toshiba Registry vá
Version: 1.1
Cửa sổ 7 - 32bit11 / 11 / 15TẢI
Toshiba Registry vá
Version: 1.7
Cửa sổ 8.1 - 64bit11 / 11 / 15TẢI
Toshiba Registry vá
Version: 1.7
Cửa sổ 7 - 64bit27 / 01 / 15TẢI
Toshiba Registry vá
Version: 1.1
Cửa sổ 7 - 64bit11 / 09 / 14TẢI
Toshiba Registry vá
Version: 1.1
Cửa sổ 7 - 32bit11 / 09 / 14TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.14
Cửa sổ 7 - 32bit11 / 11 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.14
Cửa sổ 7 - 64bit11 / 11 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.14
Windows Vista 32bit11 / 11 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.14
Windows Vista 64bit11 / 11 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.14
Windows XP11 / 11 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.14
Windows XP MCE11 / 11 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.14
Windows XP Tablet Edition11 / 11 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.6.14
Cửa sổ 8.1 - 64bit11 / 11 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.6.13
Cửa sổ 8.1 - 64bit26 / 02 / 15TẢI
Toshiba Ngủ Tiện ích
Version: 2.0.1.3201
Cửa sổ 7 - 32bit27 / 01 / 15TẢI
Toshiba Ngủ Tiện ích
Version: 2.0.1.3201
Cửa sổ 7 - 64bit27 / 01 / 15TẢI
Driver Conexant Sound
Version: 8.65.49.0
Cửa sổ 7 - 64bit11 / 11 / 15TẢI
Driver Conexant Sound
Version: 8.65.49.0
Cửa sổ 8.1 - 64bit11 / 11 / 15TẢI
Driver Conexant Sound
Version: 8.65.49.0
Cửa sổ 7 - 32bit11 / 11 / 15TẢI
Driver Conexant Sound
Version: 8.65.38.50
Cửa sổ 7 - 32bit26 / 01 / 15TẢI
Driver Conexant Sound
Version: 8.65.38.50
Cửa sổ 7 - 64bit26 / 01 / 15TẢI
Driver Conexant Sound
Version: 8.65.38.50
Cửa sổ 7 - 32bit11 / 09 / 14TẢI
Tiện ích Password Toshiba Supervisor
Version: 6.1.2.0
Cửa sổ 7 - 32bit11 / 11 / 15TẢI
Tiện ích Password Toshiba Supervisor
Version: 6.0.4.0
Cửa sổ 7 - 32bit27 / 01 / 15TẢI
Tiện ích Password Toshiba Supervisor
Version: 6.0.4.0
Cửa sổ 7 - 64bit27 / 01 / 15TẢI
Toshiba TEMPRO
Version: 4.6.0_140811
Cửa sổ 8.1 - 64bit11 / 11 / 15TẢI
Toshiba TEMPRO
Version: 4.6.0_140811
Cửa sổ 8.1 - 64bit29 / 09 / 14TẢI
Toshiba Audio Enhancement
Version: 2.0.18.0
Cửa sổ 8.1 - 64bit11 / 09 / 14TẢI
Toshiba Desktop Assist
Version: 1.03.06.0003
Cửa sổ 8.1 - 64bit12 / 11 / 15TẢI
Chức năng Toshiba chính Utility
Version: 1.1.5.2
Cửa sổ 8.1 - 64bit11 / 11 / 15TẢI
Chức năng Toshiba chính Utility
Version: 1.1.5.2
Cửa sổ 8.1 - 64bit11 / 09 / 14TẢI
Toshiba Peakshift kiểm soát
Version: 3.01.02.0
Cửa sổ 7 - 32bit18 / 02 / 15TẢI
Toshiba Peakshift kiểm soát
Version: 3.01.02.64
Cửa sổ 7 - 64bit27 / 01 / 15TẢI
Toshiba Places
Version: 2.0.0.6
Cửa sổ 8.1 - 64bit11 / 09 / 14TẢI
Toshiba Phục hồi Media Creator
Version: 3.2.02.7000
Cửa sổ 8.1 - 64bit12 / 11 / 15TẢI
Toshiba Phục hồi Media Creator
Version: 2.1.9.52040013
Cửa sổ 7 - 32bit11 / 11 / 15TẢI
Toshiba Phục hồi Media Creator
Version: 2.1.9.52040013
Cửa sổ 7 - 64bit11 / 11 / 15TẢI
Toshiba Phục hồi Media Creator
Version: 2.1.9.52040013
Cửa sổ 7 - 32bit27 / 01 / 15TẢI
Toshiba Phục hồi Media Creator
Version: 2.1.9.52040013
Cửa sổ 7 - 64bit27 / 01 / 15TẢI
Toshiba Phục hồi Media Creator
Version: 3.2.00.56006005
Cửa sổ 8.1 - 64bit11 / 09 / 14TẢI
Điều khiển hệ thống Toshiba
Version: 1.00.0039
Cửa sổ 8.1 - 64bit11 / 11 / 15TẢI
Điều khiển hệ thống Toshiba
Version: 1.00.0033
Cửa sổ 8.1 - 64bit11 / 09 / 14TẢI
Cài đặt hệ thống Toshiba Utility
Version: 2.0.5.32002
Cửa sổ 8.1 - 64bit11 / 11 / 15TẢI
Cài đặt hệ thống Toshiba Utility
Version: 2.0.1.32003
Cửa sổ 8.1 - 64bit11 / 09 / 14TẢI
ELAN TouchPad điều khiển
Version: 11.8.28.20
Cửa sổ 7 - 64bit12 / 11 / 15TẢI
ELAN TouchPad điều khiển
Version: 11.8.29.5
Cửa sổ 8.1 - 64bit11 / 11 / 15TẢI
Synaptics TouchPad điều khiển
Version: 18.1.7.18
Cửa sổ 7 - 32bit11 / 11 / 15TẢI
Synaptics TouchPad điều khiển
Version: 18.1.7.18
Cửa sổ 7 - 64bit11 / 11 / 15TẢI
Synaptics TouchPad điều khiển
Version: 18.1.7.18
Cửa sổ 8.1 - 64bit11 / 11 / 15TẢI
ELAN TouchPad điều khiển
Version: 11.8.28.20
Cửa sổ 7 - 32bit11 / 11 / 15TẢI
ELAN TouchPad điều khiển
Version: 11.8.22.3
Cửa sổ 7 - 32bit27 / 01 / 15TẢI
ELAN TouchPad điều khiển
Version: 11.8.22.3
Cửa sổ 7 - 64bit27 / 01 / 15TẢI
Synaptics TouchPad điều khiển
Version: 18.1.3
Cửa sổ 7 - 32bit26 / 01 / 15TẢI
Synaptics TouchPad điều khiển
Version: 18.1.3
Cửa sổ 7 - 64bit26 / 01 / 15TẢI
Synaptics TouchPad điều khiển
Version: 18.1.3
Cửa sổ 8.1 - 64bit11 / 09 / 14TẢI
ELAN TouchPad điều khiển
Version: 11.8.22.3
Cửa sổ 8.1 - 64bit11 / 09 / 14TẢI
Driver Intel USB
Version: 2.5.3.34
Cửa sổ 7 - 32bit27 / 01 / 15TẢI
Driver Intel USB
Version: 2.5.3.34
Cửa sổ 7 - 64bit27 / 01 / 15TẢI
Toshiba GTGT trọn gói
Version: 9.0.11.3202
Cửa sổ 7 - 32bit18 / 02 / 15TẢI
Toshiba GTGT trọn gói
Version: 9.0.11.6402
Cửa sổ 7 - 64bit27 / 01 / 15TẢI
Atheros Wireless Lan điều khiển
Version: 10.0.0.298.0.b3264
Cửa sổ 8.1 - 64bit12 / 11 / 15TẢI
Atheros Wireless Lan điều khiển
Version: 10.0.0.301.0.s3264
Cửa sổ 7 - 32bit12 / 11 / 15TẢI
Broadcom Wireless Lan điều khiển
Version: 6.30.223.227
Cửa sổ 8.1 - 64bit12 / 11 / 15TẢI
Broadcom Wireless Lan điều khiển
Version: 6.30.223.228_wCAT
Cửa sổ 7 - 32bit12 / 11 / 15TẢI
Atheros Wireless Lan điều khiển
Version: 10.0.0.301.0.s3264
Cửa sổ 7 - 64bit12 / 11 / 15TẢI
Broadcom Wireless Lan điều khiển
Version: 6.30.223.228_wCAT
Cửa sổ 7 - 64bit12 / 11 / 15TẢI
Intel Wireless Lan điều khiển
Version: 17.16.0.4
Cửa sổ 7 - 32bit11 / 11 / 15TẢI
Intel Wireless Lan điều khiển
Version: 17.16.0.4
Cửa sổ 7 - 64bit11 / 11 / 15TẢI
Intel Wireless Lan điều khiển
Version: 17.16.0.4
Cửa sổ 8.1 - 64bit11 / 11 / 15TẢI
Intel Wireless Lan điều khiển
Version: 16.8.0.6.0.s64_WP2
Cửa sổ 7 - 64bit23 / 06 / 15TẢI
Intel Wireless Lan điều khiển
Version: 16.6.0.8.0.s64_WP1
Cửa sổ 7 - 64bit23 / 06 / 15TẢI
Broadcom Wireless Lan điều khiển
Version: 6.30.223.201_wCAT
Cửa sổ 7 - 32bit26 / 01 / 15TẢI
Broadcom Wireless Lan điều khiển
Version: 6.30.223.201_wCAT
Cửa sổ 7 - 64bit26 / 01 / 15TẢI
Atheros Wireless Lan điều khiển
Version: 10.0.0.285.0.s3264
Cửa sổ 7 - 32bit26 / 01 / 15TẢI
Atheros Wireless Lan điều khiển
Version: 10.0.0.285.0.s3264
Cửa sổ 7 - 64bit26 / 01 / 15TẢI
Broadcom Wireless Lan điều khiển
Version: 6.30.223.227_wCAT
Cửa sổ 8.1 - 64bit11 / 09 / 14TẢI
Atheros Wireless Lan điều khiển
Version: 10.0.0.285.0.b3264
Cửa sổ 8.1 - 64bit11 / 09 / 14TẢI